BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Procedura podpisywania umów na montaż kolektorów słonecznych - 11.10.2018

Informujemy, że od dnia 15.10.2018 r. podpisywane będą umowy na montaż instalacji kolektorów słonecznych z. W związku z tym zapraszamy wszystkich uczestników projektu, którym została przydzielona tego typu instalacja, do przekazywania aktualnych informacji niezbędnych do przygotowania umów. W tym celu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r., należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Leżajsku (pokój nr 23) i dostarczyć:

 1. dane z dowodu osobistego właściciela/ współwłaścicieli/ pełnomocnika;
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, tj.:
  1. wypisem z rejestru gruntów dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny (ewentualnie gospodarczy) lub:
  2. wydrukiem z elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości, lub:
  3. innym dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością (umowa najmu, użyczenia, dzierżawy itp.),

który będzie stanowić niezbędny załącznik do umowy,

 1. dokument potwierdzający spełnienie kryterium ubóstwa energetycznego - o ile dotyczy, tj.:
  1. posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego /energetycznego, lub;
  2. otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających podpisanie umowy pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, lub;
  3. zameldowanie w gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub;
  4. posiadanie przez zameldowanych członków gospodarstwa domowego prawa do świadczenia rodzinnego, lub;
  5. zameldowanie w gospodarstwie domowym rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, lub;
  6. zameldowanie rodziny zastępczej.

Po dostarczeniu powyższych informacji przygotowana zostanie imienna umowa, która zostanie podpisana przez osoby reprezentujące Gminę Miasto Leżajsk. Następnie pracownik Urzędu Miejskiego skontaktuje się telefonicznie z każdym uczestnikiem projektu w celu ustalenia dogodnego terminu podpisania umowy przez osoby dysponujące nieruchomością/pełnomocnika.

Szczegółowych informacji na temat procedury podpisywania umów udziela pracownik Urzędu Miejskiego, Pani Elżbieta Skowronek – tel. nr 17 242 73 73 wew. 140 lub 516 077 020.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane