BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

      Informuję, że w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, odbędzie się XLIX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020”.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/140/04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg posiadających kategorię dróg gminnych w Leżajsku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 – 2021.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Leżajsk i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym znajdującym się w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Leżajska.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

19. Wolne wnioski i zapytania.

                                                                                               Przewodniczący Rady  

                                                                                                      Jerzy Jarosz

 

 

 

PDFInformacja o posiedzeniach komisji stałych - XLIX sesja.pdf (290,22KB)

Data publikacji: 31-08-2018 15:17
Data modyfikacji: 31-08-2018 15:20
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane