Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

      Informuję, że w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, odbędzie się XLIX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020”.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/140/04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg posiadających kategorię dróg gminnych w Leżajsku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 – 2021.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Leżajsk i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym znajdującym się w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Leżajska.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

19. Wolne wnioski i zapytania.

                                                                                               Przewodniczący Rady  

                                                                                                      Jerzy Jarosz

 

 

 

PDFInformacja o posiedzeniach komisji stałych - XLIX sesja.pdf (290,22KB)

Data publikacji: 31-08-2018 15:17
Data modyfikacji: 31-08-2018 15:20
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane