Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

BURMISTRZ LEŻAJSKA OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ LEŻAJSKA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, położonej w Leżajsku w rejonie ulic Akacjowej i Klonowej, objętej księgą wieczystą Nr RZ1E/00041335/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6945/8 o powierzchni 0,0909 ha.
Działka nr 6945/8 położona jest na obszarze, dla którego aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AM.6730.14.2017 z dnia 22.05.2017 r., wydaną na wniosek Gminy Miasto Leżajsk, dla tego terenu ustalono warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dojazd zapewniony jest z ul. Akacjowej.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi kwotę netto 63.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące).

Wadium wynosi kwotę 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy).

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 12 września 2018 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska w BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Leżajsk 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew lub gotówka).

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1,w terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 1400 z dopiskiem  „Przetarg – działka nr 6945/8”.

Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert) nastąpi w dniu 18 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (sala posiedzeń) o godz. 1000.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.

Leżajsk, 27 czerwca 2018 r.                                                                

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

Szczegóły i zakres przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku - http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo .

 

Data publikacji: 24-07-2018 23:15
Data modyfikacji: 24-07-2018 07:35
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane