Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Budżet Obywatelski 2018

lbo.png

 

Leżajski Budżet Obywatelski rozstrzygnięty

Wyniki głosowania mieszkańców Leżajska na projekty złożone do LBO na 2018 r.

 

PDFwynikiLBO2018.pdf (1,01MB)
 

 

lbo.png

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 151/2017 Burmistrza Leżajska w dniu 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku przy ul. Rynek 1 w sali konferencyjnej odbędzie się komisyjne otwarcie urn zawierających karty do głosowania złożone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2018.

Zapraszamy autorów projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców na otwarcie urn i wstępne przeliczenie głosów.

PDFZarządzenie nr 151.pdf (114,77KB)


lbo.png

 

LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

– ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE !!!

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/211/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2018  - w dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 roku odbędzie się głosowanie na złożone zweryfikowane pozytywnie projekty.

 

O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Leżajska w drodze bezpośredniego głosowania.

 

Głosowanie odbywa się poprzez:

 • osobiste wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30. ) w:
 • Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta – II piętro, pok. 22,
 • Biurze Spraw Obywatelskich – parter, pok. 4,
 • przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) wypełnionej karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – głosowanie”;  za datę oddania głosu uznaje się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

UWAGA:

KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ODDAĆ TYLKO JEDEN GŁOS NA JEDEN WYBRANY PRZEZ SIEBIE PROJEKT SPOŚRÓD WSKAZANYCH NA LIŚCIE.

Za nieważne uznane zostaną głosy:

 1. oddane na innej karcie niż opublikowana karta do głosowania z listą projektów,
 2. gdy wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, błędne lub brak numeru PESEL,
 3. oddane przez osoby nie będące mieszkańcami Leżajska,
 4. gdy oświadczenie na karcie do głosowania nie zostało podpisane.

 

Do pobrania:

- Lista projektów.pdf

- zał 3_karta do głosowania.docx

 

lbo.png
 

 

Projekty Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

W dniu 31 lipca 2017 r. Burmistrz Leżajska Zarządzeniem nr 139/2017 zatwierdził listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców.

PDFZarządzenie w sprawie zatwierdzenia listy projektów.pdf (51,56KB)
PDFLista projektów.pdf (1,33MB)
DOCXzał 3_karta do głosowania.docx (47,80KB)

 

lbo.png

 

Leżajski Budżet Obywatelski – Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniowała złożone projekty

 

W dniu 27 lipca 2017 r. Komisja Rady Miejskiej ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniowała przedłożoną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wstępną listę projektów możliwych do realizacji w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

PDFProtokół z posiedzenia komisji ds. LBO.pdf (92,94KB)

 

lbo.png

 

Leżajski Budżet Obywatelski – wstępna weryfikacja złożonych projektów

 

W dniu 26 lipca 2017 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał wstępnej weryfikacji projektów złożonych do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

PDFWykaz propozycji projektów zweryfikowanych.pdf (2,04MB)
 

lbo.png

 

LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI w 2018 r.

 

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski (BO) to część wydatków budżetu miasta, o których decydują sami mieszkańcy. W ramach określonej procedury mogą zgłaszać projekty zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym roku budżetowym. Wygrywa projekt lub projekty uzyskujące największą liczbę głosów w wyborach z udziałem mieszkańców.

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru zadań?

Każdy mieszkaniec Leżajska ma możliwość:

 • zgłaszania zadań (projektów),
 • popierania wniosków innych mieszkańców,
 • udziału w głosowaniu podczas wyboru zadań do realizacji.

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Leżajski Budżet Obywatelski w 2018 roku?

W przyszłym roku na LBO przeznaczona zostanie kwota 300 000,00 zł i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Wybrane projekty będą następnie ujęte w budżecie miasta na 2018 rok. Należy pamiętać, że koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/3 kwoty przeznaczonej na zadania w LBO tj. 100 000,00 zł.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć  na inwestycje tj. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej. Ważne, aby pomysł na projekt zadania mieścił się w granicach kompetencji miasta.

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?

 1. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu LBO – można go otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Formularz dostępny jest także na stronie internetowej urzędu: www.miastolezajsk.pl/bo.
 2. W formularzu projektu zadania należy przedstawić:
  1. informacje o projekcie, w tym jego lokalizację (nazwa projektu powinna być jednoznaczna oraz precyzyjna. Z nazwy powinien wynikać przedmiot projektu i jego zasięg terytorialny),
  2. rodzaj i opis projektu wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na społeczność miasta Leżajsk,
  3. szacunkowy koszt, pamiętając, by szacunkowa wartość nie przekroczyła kwoty ustalonej w LBO.
 3. Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 2 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz na stronie internetowej urzędu.
 4. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 3 do 24 lipca 2017 roku: a. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku. b. listownie na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt”. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz zasadami legalności, celowości i gospodarności. Analiza projektów uwzględniać będzie:

 1. możliwości realizacji zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego,
 2. rzeczywisty koszt,
 3. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
 4. znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
 5. braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
 6. możliwych korzyści wynikających dla Miasta,
 7. możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Gdzie i jak głosować?

projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można TYLKO JEDEN RAZ, na 1 projekt zadania. Głosowanie odbędzie się w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.:

 1. poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub
 2. poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Karta do głosowania (załącznik nr 3 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl oraz w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

Załączniki:

 1. PDFuchwałabo.pdf (39,20KB)
 2. PDFregulaminbo.pdf (259,66KB)
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz zgłaszania projektów,
  1. DOCXzał.1.docx (25,11KB)
  2. PDFzał.1.pdf (486,73KB)
 4. Załącznik nr 2 do regulaminu – Lista poparcia projektów,
  1. DOCXzał.2.docx (25,56KB)
  2. PDFzał.2.pdf (340,71KB)
 5. Załącznik nr 3 do regulaminu – Karta do głosowania,
  1. DOCXzał.3.docx (24,54KB)
  2. PDFzał.3.pdf (460,16KB)
 6. PDFzał.4.pdf (321,45KB)
 7. DOCXSzacunkowe koszty do budżetu obywatelskiego.docx (13,20KB)
Data publikacji: 11-06-2018 12:02
Data modyfikacji: 12-06-2018 08:38
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane