Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Zmiana nazwy ulicy

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, poz. 1389) Zarządzeniem zastępczym nr P.II.4131.2.252.2017 z dnia 20.12.2017 r., nadał dotychczasowej ulicy Stanisława Boronia nazwę „Przytorze”.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Podkarpackiego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 21.12.2017 r., poz. 4598 i weszło w życie 5 stycznia 2018 r. Dotychczasowe numery porządkowe pozostały bez zmian.

Zgodnie z Art. 5 ww. ustawy

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat;
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zgodnie z Art. 47b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oznakowanie budynku/tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązku właściciela/użytkownika nieruchomości.

INFORMACJE DODATKOWE

      1.  Z urzędu zostaną dokonane zmiany w:

- ewidencji miejscowości ulic i adresów

- ewidencji gruntów i budynków

rejestrach meldunkowych

-  rejestrach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- rejestrach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

    2.  Zmianę adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, bankach,
u dostawców energii i gazu oraz w innych instytucjach, należy zgłaszać indywidualnie zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami

    3.  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres przy ulicy, której nazwę zmieniono winni dokonać

Zmian należy także dokonać w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność uległa zmianie.

Zmiany w CEIDG i zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmian także winni dokonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

    4.  O zmianie nazwy ulicy zostały zawiadomione wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz następujące instytucje:

-     Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

-     Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,

-     Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

-     PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk,

-     Rejon Dystrybucji Gazu w Leżajsku

 

Data publikacji: 19-01-2018 09:13
Data modyfikacji: 19-01-2018 09:17
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane