BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku

odbędzie się LXXI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji LXIX
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2023 r. składana przez:

a) Komendanta Powiatowego Policji;

b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

c) Komendanta Straży Miejskiej.

 1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2023.
 2. Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2023. 
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego gminie Leżajsk przez Miasto Leżajsk zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk na lata 2024-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. ,,Rap STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i  sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVIII/431/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2024-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 14. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

                Rady Miejskiej w Leżajsku           


 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 15-03-2024 13:12
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane