Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku

odbędzie się LXXI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji LXIX
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2023 r. składana przez:

a) Komendanta Powiatowego Policji;

b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

c) Komendanta Straży Miejskiej.

 1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2023.
 2. Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2023. 
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego gminie Leżajsk przez Miasto Leżajsk zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk na lata 2024-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. ,,Rap STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i  sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVIII/431/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2024-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 14. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

                Rady Miejskiej w Leżajsku           


 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 15-03-2024 13:12
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane