BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wybory uzupełniające na ławników do Sądu Rejonowego w Leżajsku

Informacja
o przystąpieniu do wyborów uzupełniających na  kandydatów na ławników na kadencję w latach 2024-2027

 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zgłosił liczbę ławników potrzebnych do wyboru z terenu właściwości Rady Miejskiej w Leżajsku na kadencję w latach 2024-2027:

 • do Sądu Rejonowego w Leżajsku - 1 ławnik.

Podstawa prawna:

-pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2023 r. znak : A-0140-13/23

-ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt. Dz.U. z 2023r. poz.217),

Termin zgłaszania kandydatów upływa 23 stycznia 2024 r. 

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

            Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

            Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693 z późn. zm.)

PDFSzczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.pdf (199,10KB)

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub pokoju 27 (II piętro) – osobiście (w godzinach pracy urzędu) lub pocztą do 23 stycznia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce).

Rada miejska dokona wyboru ławników na kolejnej sesji przypadającej, po zakończeniu wszystkich procedur opiniodawczych.

            Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy.

            Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl oraz  w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, pok. 27 (II piętro).

DOCXKarta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.docx (41,29KB)
DOCŁawnicy - lista osób zgłaszanych kandydata- 2.doc (115,00KB)
DOCŁawnicy - oświadczenie 1.doc (26,50KB)
DOCŁawnicy - oświadczenie 2.doc (25,50KB)
DOCXławnicy_klauzula.docx (17,48KB)

 

Data publikacji: 22-12-2023 11:58
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane