BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrza Leżajska

 w sprawie naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

 

W dniach od 9 czerwca do 20 czerwca 2017 r. przeprowadzony zostanie nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu między organami miasta Leżajsk, a społecznością lokalną w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesów rewitalizacji w ramach realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajsk na lata 2016-2023. Komitet pełni funkcję opiniodawczo - doradczą dla Burmistrza Leżajska.

Zgodnie z zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu Rewitalizacji przyjętymi uchwałą nr XXXII/212/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 r w skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi od 7 do 21 przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym:

  • nie więcej niż 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Leżajska,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Leżajsku wskazanych przez Radę Miejską w Leżajsku,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji,
  • nie więcej niż 2 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,
  • nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Członkowie Komitetu wskazani w pkt c-g wybierani są w trybie otwartego naboru.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
z winy umyślnej lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

Zainteresowane osoby mogą składać swoje kandydatury do dnia 20 czerwca 2017 r.

Aby zgłosić swój udział w Komitecie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: uml@miastolezajsk.pl lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku przy ul. Rynek 1.

Szczegółowe informacje nt. zasad wyboru i działania Komitetu, formularze zgłoszeniowe na członka Komitetu Rewitalizacji oraz karta oceny formularzy zgłoszeniowych znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców.

DOCXzał.1.docx
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą bądź społeczną.

DOCXzał.2.docx
 

ZAŁĄCZNIKU NR 3  - Karta oceny formularzy zgłoszeniowych.

DOCXzał.3.docx
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 -  Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

PDFzał.4.pdf
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 07-06-2017 15:01
Data modyfikacji: 07-06-2017 15:22
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane