BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrza Leżajska

 w sprawie naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

 

W dniach od 9 czerwca do 20 czerwca 2017 r. przeprowadzony zostanie nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu między organami miasta Leżajsk, a społecznością lokalną w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesów rewitalizacji w ramach realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajsk na lata 2016-2023. Komitet pełni funkcję opiniodawczo - doradczą dla Burmistrza Leżajska.

Zgodnie z zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu Rewitalizacji przyjętymi uchwałą nr XXXII/212/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 r w skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi od 7 do 21 przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym:

  • nie więcej niż 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Leżajska,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Leżajsku wskazanych przez Radę Miejską w Leżajsku,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji,
  • nie więcej niż 2 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,
  • nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Członkowie Komitetu wskazani w pkt c-g wybierani są w trybie otwartego naboru.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
z winy umyślnej lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

Zainteresowane osoby mogą składać swoje kandydatury do dnia 20 czerwca 2017 r.

Aby zgłosić swój udział w Komitecie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: uml@miastolezajsk.pl lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku przy ul. Rynek 1.

Szczegółowe informacje nt. zasad wyboru i działania Komitetu, formularze zgłoszeniowe na członka Komitetu Rewitalizacji oraz karta oceny formularzy zgłoszeniowych znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców.

DOCXzał.1.docx (21,82KB)
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą bądź społeczną.

DOCXzał.2.docx (22,22KB)
 

ZAŁĄCZNIKU NR 3  - Karta oceny formularzy zgłoszeniowych.

DOCXzał.3.docx (22,35KB)
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 -  Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

PDFzał.4.pdf (358,75KB)
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 07-06-2017 15:01
Data modyfikacji: 07-06-2017 15:22
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane