BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXII Sesja Rady Miejskiej

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów: z XXX i XXXI sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie przez Gminę Miasto Leżajsk kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej jej własność.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

14. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

PDFinform. o posiedz. Komisji stałych _ XXXII s..pdf
 

Data publikacji: 19-05-2017 11:13
Data modyfikacji: 30-05-2018 12:24
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane