Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXII Sesja Rady Miejskiej

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów: z XXX i XXXI sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie przez Gminę Miasto Leżajsk kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej jej własność.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

14. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

PDFinform. o posiedz. Komisji stałych _ XXXII s..pdf (423,49KB)
 

Data publikacji: 19-05-2017 11:13
Data modyfikacji: 30-05-2018 12:24
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane