Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Realizacja projektu unijnego

Gmina Miasto Leżajsk
ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (jt.Dz.U. z 2016r. poz. 217
z późn.zm.) Gmina Miasto Leżajsk ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy
i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 Gmina Leżajsk dokona wyboru na partnerów co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

 1. Cel projektu:

1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące grupy docelowe:

1) osoby starsze/ niesamodzielne,

2) osoby z niepełnosprawnością.

2. Usługi społeczne, które planuje się realizować w projekcie dotyczą m.in.:

1) Usług opiekuńczych obejmujących wykorzystanie nowoczesnych technologii, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacji środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

2) Usług asystenckich i opiekuńczych poprzez wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej

i innych form samopomocowych.

3) Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:

 • kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi ,
 • finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej

w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.

 1. Wymagania wobec potencjalnych partnerów:
  1. Podmioty wyrażają chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklarują współpracę z Gminą Miasto Leżajsk w zakresie przygotowania projektu.
  2. Podmioty prowadzą działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną ich prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmioty dysponują potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie
   z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:

1) posiadają dobrą kondycję finansową oraz spełniają następujące warunki: wobec podmiotów nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmioty nie
są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesiły prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,

2) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

 1. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

7. Podmioty nie są powiązane z Gminą Miasto Leżajsk, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

IV.  Kryteria wyboru partnerów:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 1. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 2. gotowość do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego (w tym przypadku należy w ofercie zawrzeć metodę wyliczenia tego wkładu w oparciu o rynkowe stawki danej usługi, a oceniający weźmie pod uwagę rzetelność i wiarygodność przedstawionej metody wyliczeń),
 3. zapewnienie kadry (w tym zarządzającej), posiadającej kwalifikacje i doświadczenie, zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację zadań przygotowania, prowadzenia, zarządzania, rozliczania projektu,
 4. możliwość zapewnienia rozwiązania technicznego usługi teleopieki gwarantującego odpowiednią trwałość projektu oraz pozwalającego na samofinansowanie się projektu po zakończeniu projektu i po okresie trwałości,
 5. ogólnopolski zasięg proponowanej usługi teleopieki pozwalający świadczyć usługi
  w ramach projektu w sposób zestandaryzowany i jednolity, nie ograniczający możliwości monitorowania osoby objętej teleopieką wyłącznie do jego miejsca zamieszkania.

V.   Zasady zgłaszania ofert:

 • 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnerów.
 • 3.Termin składania ofert trwa do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 (termin wpłynięcia lub złożenia oferty w Urzędzie)
 • 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów
  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17”. 
 • 2. Miejsce składania ofert:

       Osobiście, pocztą lub kurierem w sekretariacie Urzędu Miasta Leżajsk, w godzinach 7 30 - 1530.

       Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną poprzez wysłanie zeskanowanego dokumentu oferty w pliku pdf na adres e-mail: uml@miastolezajsk.pl oraz niezwłoczne dostarczenie oryginału na adres wskazany w punkcie powyżej.

 • 3. Oferta musi być opatrzona aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotów.

VI.   Procedura wyboru partnerów:

 • 1. Procedurę wyboru partnerów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnerów, składająca się w szczególności z pracowników Urzędu Miasta Leżajsk.
 • 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnerów. Oferty nie spełniające wymogów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie.
 • 4. Komisja, w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze, dokona wyboru partnerów, których oferty otrzymały największą liczbę punktów.
 • 5. Informacja o wyborze partnerów zostanie zamieszczona stronie informacyjnej Urzędu Miasta w Leżajsku.
 • 6.Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

VII.    Postanowienia końcowe.

1.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2.Ogłaszający zastrzega sobie:

1)prawo wyboru dwóch lub więcej partnerów do wspólnej realizacji projektu.

2)prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami.

3)prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

4)prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie informacyjnej Urzędu Miasta w Leżajsku.

DOCPartnerstwoGminaLezajsk_FormularzOferty@DW.doc (68,50KB)
 

Data publikacji: 19-05-2017 08:31
Data modyfikacji: 01-06-2017 13:58
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane