BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Kwalifikacja wojskowa 2023

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U.2023 poz.333), wydanego na podstawie art.57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305), zwanej dalej ustawą, od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

 

Na terenie Miasta Leżajska przeprowadzona zostanie w dniach:

19-22.06.2022 r. (mężczyźni) oraz

14.07.2022 r. (kobiety).

 

Na siedzibę Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku wyznaczono:

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 2004 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osób które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • osób które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiet urodzonych w latach 1999-2004, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach , o których mowa w art. 60  ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o Obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia  i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 Jak się przygotować do kwalifikacji?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia,  lub wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Podczas kwalifikacji wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz dostarczonej przez osobę podlegającą badaniu dokumentacji medycznej wydawane jest orzeczenie o zaliczeniu do kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną.

Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej bez uzasadnionej przyczyny, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, wójt lub burmistrz, z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji, nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej, osoba taka zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla samych zainteresowanych, czyli osób wzywanych do stawienia się na kwalifikację wojskową, dlatego też najprostszym sposobem jego unormowania jest właśnie stawienie się przed Powiatową Komisją Lekarską.

Data publikacji: 29-05-2023 13:53
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane