Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Kandydaci na ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zgłosił liczbę ławników potrzebnych do wyboru z terenu właściwości Rady Miejskiej w Leżajsku na kadencję w latach 2024-2027:

 • do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 1 ławnik.
 • do Sądu Rejonowego w Leżajsku - 2 ławników.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r. 

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

            Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

            Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub pokoju 27 (II piętro) – osobiście (w godzinach pracy urzędu) lub pocztą do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce).

Rada miejska dokona wyboru ławników najpóźniej do końca października 2023 roku.

            Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy.

            Niezbędne formularze są dostępne poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, pok. 27 (II piętro).

 

DOCXKarta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.docx (41,29KB)

 

DOCLista osób zgłaszanych kandydata.doc (115,00KB)

 

Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe: DOCOświadczenie 1.doc (26,50KB)

 

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona: DOCOświadczenie 2.doc (25,50KB)

 

DOCXKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.docx (17,48KB)

Data publikacji: 18-05-2023 14:35
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane