Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

aaa.jpeg
 

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020:

 

I.Projekt pn.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3” realizowany w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

 

1. cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leżajsk. Poprawa stanu technicznego infrastruktury przedszkola przełoży się także na polepszenie jakości życia mieszkańców miasta oraz doprowadzi do podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców. Do pozostałych celów projektu należą również: poprawa warunków nauczania przedszkolnego, poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak również personelu pedagogicznego. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono także m.in. na zmniejszanie terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego i upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

 

2. efekty:

Zrealizowany (w terminie do 31.08.2017 r.) projekt zakładał przeprowadzenie przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Leżajsku, w ramach której wykonano roboty budowlane umożliwiające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Przebudowane zostały zarówno pomieszczenia budynku jak również instalacje c.o., c.u.w., wod-kan, zbudowano instalację solarną oraz nową instalację elektryczną. Wyniku wykonanych robót dostosowano budynek do odpowiednich warunków użytkowania oraz obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Ponadto przebudowany został plac zabaw z nowymi elementami wyposażenia z nowymi dojściami i chodnikami. Zostało zakupione wyposażenie służące celom edukacyjnym wychowanków przedszkola oraz wyposażenie dotyczące funkcjonowania kuchni.

3. wartość projektu: 1 207 460,03 zł

4. wkład Funduszy Europejskich:571 226,95 zł

 

II. Projekt pn.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1” realizowany w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

 

1. cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienia warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności na terenie Gminy Miasta Leżajsk. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uczniowskim  Klubem Sportowym  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Celem partnerstwa w projekcie jest realizacja i wsparcie działań dotyczących podniesienia jakości edukacji.

2.efekty:

Zakres wykonanego projektu (w terminie do 31.08.2017 r.):

Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1

- wyposażenie: dostawa sprzętu ICT oraz wyposażenia dydaktycznego w zakresie nowoczesnych metod kształcenia dla trzech klasopracowni

-roboty budowlane:  przebudowa więźby dachowej i drewnianego stropu, roboty elewacji, izolacyjne i naprawcze w „starej” części budynku dydaktycznego, a roboty elektryczne z naprawczymi w obu częściach.

Dostarczone w ramach projektu pomoce dydaktyczne, w tym ICT będą dla uczniów ofertą edukacyjną mającą ich zainspirować naukami ścisłymi i humanistyczno-przyrodniczymi.

Sala gimnastyczna - przebudowano zaplecze sanitarno-szatniowe i wykonano nowe instalacje. W zakresie zagospodarowania wykonano w części nowe dojście do budynku sali oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W obu budynkach wykonano roboty naprawcze. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej ze względu na wykonaną przebudowę instalacji c.o. i instalacji elektrycznej z oświetleniem typu LED w budynku szkolnym i sali gimnastycznej, a także wskutek wykonanej termomodernizacji stropu strychowego w starej części szkoły.

3. wartość projektu:1 357 958,82 zł

4. wkład Funduszy Europejskich: 678 665,29 zł

 

III. Projekt pn. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk realizowany w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

1. cele projektu:

wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk poprzez montaż na 923 obiektach mieszkalnych 1000 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,56 MW.

 

2. efekty:

Projekt partnerski realizowany na terenie w Gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk. W ramach projektu przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, jak również wymianę tradycyjnych kotłów węglowych (głównie zasypowych) na nowoczesne, ekologiczne automatyczne kotły na pellet (biomasa). Planuje się, iż w wyniku realizacji projektu zamontowanych zostanie:

- 365 instalacji fotowoltaicznych (PV),

- 538 instalacji solarnych,

- 36 kotłów na biomasę,

- 61 pomp ciepła.

W wyniku realizacji projektu nastąpi.

- zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 1 705,78 t CO2/rok

- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 2 958,61 MWht/rok

- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 094,25 MWhe/rok

3. wartość projektu: 12 799 859,68 zł

4. wkład Funduszy Europejskich: 9 998 835,51 zł

Termin realizacji zadania: od kwietnia 2017 do końca września 2019 r.

 

IV. Projekt pn. „Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk.” realizowany w osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

  1. Cele projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów, wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK, metody eksperymentu w nauczaniu i indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkół podstawowych z terenu miasta Leżajsk.

  1. Planowane efekty:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje – 105,

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe – 997,

Liczba szkół wyposażonych w pomoce dydaktyczne, pracownie przedmiotowe i narzędzia TIK – 3.

  1. Wartość projektu: 2 059 665,36 zł
  2. Wkład Funduszy Europejskich: 1 750 715,55 zł

Okres realizacji projektu do 30.06.2020 r.                                                          

                                                                                                                                                                            Data zmiany: 08-07-2019

                                                                                                                                                            

 

Data publikacji: 30-08-2017 08:00
Data modyfikacji: 08-07-2019 13:49
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane