Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020:

 

  1. Projekt pn.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3” realizowany w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

 

  1. cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leżajsk. Poprawa stanu technicznego infrastruktury przedszkola przełoży się także na polepszenie jakości życia mieszkańców miasta oraz doprowadzi do podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców. Do pozostałych celów projektu należą również: poprawa warunków nauczania przedszkolnego, poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak również personelu pedagogicznego. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono także m.in. na zmniejszanie terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego i upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

 

  1. planowane efekty:

Projekt zakłada przeprowadzenie przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Leżajsku, w ramach której przeprowadzone zostaną roboty budowlane umożliwiające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Przebudowane zostaną zarówno pomieszczenia budynku jak również instalacje c.o., c.u.w., wod-kan, zbudowana zostanie instalacja solarna oraz nowa instalacja elektryczna. Wykonane roboty mają na celu dostosowanie budynku do odpowiednich warunków użytkowania oraz obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Ponadto przebudowany zostanie plac zabaw z nowymi elementami wyposażenia oraz wykonanymi dojściami i chodnikami. Zakupione zostanie wyposażenie służące celom edukacyjnym wychowanków przedszkola oraz wyposażenie kuchni.

 

  1. wartość projektu:                    1 014 061,15 zł
  1. wkład Funduszy Europejskich: 573 825,76 zł

 

  1. Projekt pn.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1” realizowany w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

 

  1. cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienia warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności na terenie Gminy Miasta Leżajsk. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uczniowskim  Klubem Sportowym  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Celem partnerstwa w projekcie jest realizacja i wsparcie działań dotyczących podniesienia jakości edukacji.

 

  1. planowane efekty:

Zakres inwestycji:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1

- wyposażenie: dostawa sprzętu ICT oraz wyposażenia dydaktycznego w zakresie nowoczesnych metod kształcenia dla trzech klasopracowni,

-roboty budowlane:  przebudowa więźby dachowej i drewnianego stropu, roboty elewacji, izolacyjne i naprawcze w „starej” części budynku dydaktycznego, a roboty elektryczne z naprawczymi w obu częściach.

 Planowane pomoce dydaktyczne, w tym ICT będą dla uczniów ofertą edukacyjną mającą ich zainspirować naukami ścisłymi i humanistyczno-przyrodniczymi.

Sala gimnastyczna - przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego i nowe instalacje. Wykonane zostaną: w części nowe dojście do budynku sali z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 

W obu budynkach przewidziano roboty naprawcze. W projekcie nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę instalacji c.o. i instalacji elektrycznej z oświetleniem typu LED w budynku szkolnym i sali gimnastycznej oraz przez termomodernizację stropu strychowego, po jego przebudowie w starej części szkoły.

 

  1. wartość projektu:                    1 172 123,62 zł
  1. wkład Funduszy Europejskich: 688 405,88 zł
Data publikacji: 04-05-2017 13:45
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane