BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 3.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2022 r. składana przez:
  a) Komendanta Powiatowego Policji;
  b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  c) Komendanta Straży Miejskiej.
 5.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.
 6.  Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku  z działalności MOPS w roku 2022 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za 2022 r.
 8.  Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania seniorów na terenie Gminy Miasto Leżajsk pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 9.  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Leżajsku za 2022 rok.
 10.  Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata 2019-2022”, za lata 2021-2022.  
 11.  Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w 2022 roku związanych z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmianą.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2023 roku.
 13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia  29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/27/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia  29 maja 2015 r. sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok.  
 16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/364/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023-2026.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 18.  Oświadczenie Rady Miejskiej w Leżajsku wobec decyzji Grupy Żywiec dotyczącej zakończenia produkcji w zakładzie Browar Leżajsk.
 19.  Zapytania i wolne wnioski.

 


Jerzy Jarosz


Rady Miejskiej w Leżajsku
Przewodniczący 

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 10-03-2023 13:57
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane