BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Miasta Leżajska na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajskz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy zbiegu ul. Wyspiańskiego i ul. Klasztornej w Leżajsku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2021/2022 w tym o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako organu podatkowego w podatku od nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 19. Stanowisko Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie propozycji nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Berezań (Ukraina).
 20. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 21. Zapytania i wolne wnioski.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 20-10-2022 11:54
Data modyfikacji: 20-10-2022 11:54
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane