Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Miasta Leżajska na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajskz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy zbiegu ul. Wyspiańskiego i ul. Klasztornej w Leżajsku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2021/2022 w tym o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako organu podatkowego w podatku od nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 19. Stanowisko Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie propozycji nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Berezań (Ukraina).
 20. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 21. Zapytania i wolne wnioski.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 20-10-2022 11:54
Data modyfikacji: 20-10-2022 11:54
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane