BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

System gospodarowania odpadami

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych od lipca 2016 roku obowiązuje metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody na cele socjalno-bytowe przez daną nieruchomość. Woda bezpowrotnie zużyta na inne cele (np. do podlewania ogródków), po jej dodatkowym opomiarowaniu, nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu tej opłaty.
 2. Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku będzie zużycie wody w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które zostanie uśrednione do wielkości miesięcznej. Tak obliczona wielkość pomnożona przez stawkę opłaty za 1 m3 wody ustali ostateczną wartość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami od danej nieruchomości. Dla nieruchomości nieopomiarowanych, nie posiadających przyłącza do sieci wodociągowej, w obrębie których w ramach jednego opomiarowanego przyłącza prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, opłata będzie ustalona jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz ryczałtu wynoszącego 3m3 zużytej wody miesięcznie na osobę.
 3. W przypadku nieruchomości wielolokalowych obowiązek złożenia deklaracji wspólnej za wszystkich mieszkańców takiej nieruchomości oraz wniesienia należnej opłaty spoczywa na spółdzielni lub wspólnocie.
 4. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XLV/289/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, stawka opłaty za 1m3 zużytej wody wynosi 3,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 6,00 zł w przypadku braku segregacji odpadów.

 

       II. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 1. Przypominamy, że od lipca 2016 roku wszystkie nieruchomości niezamieszkałe (handel, usługi, oświata, opieka zdrowotna itp.) zostały objęte miejskim systemem gospodarki odpadami. Właściciele tych nieruchomości mieli obowiązek złożenia stosownych deklaracji w których wskazana została ilość odpadów przeznaczonych do wywiezienia w ciągu miesiąca a na tej podstawie określona jest wielkość i liczba pojemników z odpadami komunalnymi przeznaczonymi do odbioru i wysokość miesięcznej opłaty. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach nowych nieruchomości oraz tam, gdzie zachodzi konieczność zmiany ilości odpadów przeznaczonych do wywiezienia.
 2. Roczny monitoring odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (dzięki chipom na pojemnikach oraz śmieciarkom wyposażonym w czytniki i system ważenia) pozwolił skorygować przyjęte w ubiegłym roku normy. Dlatego od 1 lipca 2017 roku lokale handlowe z artykułami przemysłowymi ( o pow. użytkowej do 50m2) mogą przyjąć wskaźnik 120 litrów odpadów miesięcznie (było 240l), salony meblowe, sklepy wielkopowierzchniowe o pow. powyżej 1000 m2 mają określony wskaźnik 1 litra na m2 powierzchni użytkowej lokalu (było 2,5l), przychodnie lekarskie i stomatologiczne, gabinety lekarskie, stomatologiczne, rehabilitacyjne 1l na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu (nie mniej niż 120 litrów – było 1,5l nie mniej niż 240 litrów), biura nie mniej niż 120 litrów (było nie mniej niż 240 litrów), szpitale i domy opieki – 2 litry za m2 powierzchni użytkowej (było 1,5)
 3. Od 1 lipca 2018 roku dla nieruchomości niezamieszkałych opłata została określona w Uchwale Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XLV/289/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku i wynosi 0,09 zł za każdy litr pojemności pojemnika dla prowadzących selektywną zbiórkę odpadów i 0,18 zł w przypadku braku segregacji. Np. pojemnik 120 litrowy – to opłata 10,80 zł miesięcznie dla odpadów segregowanych i 21,60 zł przy braku segregacji. Szczegółowe zasady dobierania pojemników określa Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku nr XXXII/206/17 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska ze zmianami.
 4. Obowiązkiem wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami objęte są także domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w tym ogródki działkowe. Za odbiór odpadów z tych nieruchomości ustalona została ryczałtowa stawka tej opłaty, która w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla np. ogródka działkowego wynosi 21 zł a w przypadku braku segregacji 42 zł rocznie. Od 1 stycznia 2018 roku opłata ulegnie obniżeniu do 18,90 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 37,80 zł w przypadku jej braku.

 

III. ZASADY

 1. Wnoszona opłata zapewnia następującą częstotliwość odbioru:

a/ odpady segregowane (makulatura, plastik, metal, szkło, zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny) - 1 raz w miesiącu – terminy odbioru przez najbliższy rok (2018/2019) to :

30 VII, 27 VIII, 24 IX, 29 X, 26 XI, 31 XII, 28 I, 25 II, 25 III, 29 IV, 27 V, 24 VI.

b/ odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - dwa razy w roku: 28 VIII i 4 IV,

c/ odpady zmieszane –dla nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do końca października - 1 raz w tygodniu; w okresie od listopada do końca marca - 1 raz na dwa tygodnie,

d/ odpady biodegradowalne/zielone - odbierane będą jednorazowo w ilości do pięciu 120 litrowych worków:

13 i 27 VII; 10 i 24 VIII; 14 i 28 IX; 12 i 26 X; 23 XI; 21 XII; 18 I; 15 II; 15 III; 12 i 26 IV; 9 i 24 V; 14 i 28 VI.

 1. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość odpadów.
 2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą odpady zgromadzone w pojemniku, którego wielkość dostosowana jest według indywidualnych potrzeb ale określonych zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.

 

Od 1 lipca 2018 roku odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych odbywał się będzie co tydzień przez cały rok.

 

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania w terminach: za styczeń i luty do 20 lutego, za marzec i kwiecień do 20 kwietnia, za maj i czerwiec do 20 czerwca, za lipiec i sierpień w terminie do 20 sierpnia, za wrzesień i październik do 20 października, za listopad i grudzień do 20 grudnia. Ryczałtowa stawka opłaty dotycząca ogródków działkowych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i domków letniskowych płatna jest w dwóch równych ratach w terminach do 20 czerwca oraz 20 października.
 2. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, w kasie BGŻ PARIBAS ul. Mickiewicza 40 (bez opłat) lub przelewem na rachunek bankowy.
 3. Z pobranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj. koszty odbioru i transportu odpadów, koszty ich zagospodarowania, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne związane z obsługa systemu.

 

Data publikacji: 23-03-2017 15:12
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane