BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

    Od 13 marca do 11 kwietnia odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc - ma formę premii w wys. 100 000 PLN.
 

Pomoc - wypłacana jest w dwóch ratach:
-  rata w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki,
II - rata w wysokości 20% kwoty pomocy. 
 
Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.
 
Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:
- budowę lub modernizację obiektów budowlanych,
- zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego  i oprogramowania,
- koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).
 
Dla kogo dotacja?    
 
- Wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.
 
Jakie warunki trzeba spełniać ?
 
 Pomoc może być przyznana, jeżeli:
- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników  z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym  pracuje wnioskodawca,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym,          
- wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.
 
Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.
 
Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
-  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
- „Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014 - 2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),
- „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.
 

     W województwie podkarpackim realizowane były już podobne działania służące podniesieniu konkurencyjności i przedsiębiorczości gospodarstw. Działania były realizowane w ramach Programu Operacyjnego SAPARD, Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnego na lata 2004 – 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zaobserwowano iż, działania aktywizowały zawodowo członków rodzin rolniczych a beneficjentom działania - czynnym rolnikom najłatwiej było podjąć działalność dodatkową w dziedzinie, którą znają, stąd też popularność inwestowania w usługi rolnicze i dla ludności. Widać też wyraźnie, iż decydując o kierunku działalności beneficjenci kierowali się tradycją regionu. Rolnicy podejmujący działalność w zakresie usług rolniczych jednocześnie doposażali swoje gospodarstwo w niezbędny sprzęt oraz poprawili stopień wykorzystania maszyn już posiadanych. Zainteresowanie programami było bardzo duże. W naszym województwie złożonych zostało łącznie 2148 wniosków. Wypłacono ponad 74,1 mln zł na działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem. Pomoc udzielana była na realizację inwestycji związanych z podjęciem lub rozwojem działalności
w zakresie:

287 – usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
309 - usług dla ludności
25 – sprzedaży hurtowej
19 – sprzedaży detalicznej
37 – rzemiosła lub rękodzielnictwa
90 – robót  i usług budowlanych lub instalacyjnych
295 – usług turystycznych, związanych ze sportem, agroturystyką
15 – usług transportowych
9 – usług komunalnych
6– przetwórstwa produktów rolnych i leśnych
12– wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
 
 

     Szczegółowe informacje na temat operacji typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 udzielane są w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR (17) 875 60 00 i pod numerem bezpłatnej infolinii
800 38 00 84.

Data publikacji: 21-03-2017 11:22
Data modyfikacji: 21-03-2017 11:24
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane