Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

L Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII i XLIX sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Leżajska za 2021 rok - debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leżajsku.
 10. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Leżajsku oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 14/22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 72/22 terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą.
 15. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w 2021 r., związanych z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmianą.
 16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 17. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 03-06-2022 10:54
Data modyfikacji: 03-06-2022 10:53
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane