BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2021 rok składana przez:
  a) Komendanta Powiatowego Policji;
  b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  c) Komendanta Straży Miejskiej.
 5. Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2021.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania seniorów na terenie Gminy Miasto Leżajsk pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/267/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/268/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Leżajska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej na skwerze Księdza Stanisława Lubasa przy ul. Rynek w Leżajsku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Leżajska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/279/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Leżajsku.
 19. Zapytania i wolne wnioski. 

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

 

 

Data publikacji: 18-03-2022 13:21
Data modyfikacji: 18-03-2022 13:23
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane