Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2021 rok składana przez:
  a) Komendanta Powiatowego Policji;
  b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  c) Komendanta Straży Miejskiej.
 5. Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2021.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania seniorów na terenie Gminy Miasto Leżajsk pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/267/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/268/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Leżajska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej na skwerze Księdza Stanisława Lubasa przy ul. Rynek w Leżajsku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Leżajska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/279/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Leżajsku.
 19. Zapytania i wolne wnioski. 

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

 

 

Data publikacji: 18-03-2022 13:21
Data modyfikacji: 18-03-2022 13:23
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane