Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terenie Miasta Leżajska przeprowadzona zostanie w dniach 22-24.09 i 27.09.2021r.(mężczyźni) oraz dnia 4.10.2021r.(kobiety).

Na siedzibę Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku wyznaczono :

 Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. A. Mickiewicza 65 w Leżajsku.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. Osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

     4. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944).

    5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Jak się przygotować do kwalifikacji?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1.wójtowi lub burmistrzowi:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości i posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

   2. powiatowej komisji lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 3.  wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dodatkowo:

 1. powiatowej komisji lekarskiej:
 • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

       2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • woskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki, a także posiadane kwalifikacje zawodowe.

Podczas kwalifikacji wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz dostarczonej przez osobę podlegającą badaniu dokumentacji medycznej wydawane jest orzeczenie o zaliczeniu do kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną.

 KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

 • kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny;
 • kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej;
 • kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej  w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby  w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe;
 • kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

 

                W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej obowiązują zasady sanitarne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a obowiązującym w terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

Wezwani powinni przy wejściu do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej :

 • zdezynfekować dłonie,
 • sprawdzić temperaturę ciała,
 • posiadać niezbędne dokumenty,
 • maseczkę,
 • długopis,
 • przestrzegać dystansu od innych osób,

ponadto, gdy stawiający się przed komisję zauważy u siebie objawy choroby, w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa konieczne będzie przełożenie terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numer telefonu 17 240 45 68 lub 17 240 45 67.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowejw 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47).

 

Data publikacji: 01-09-2021 12:37
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane