Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Nowy system gospodarowania odpadami

PDFHarmonogram wywozu odpadów komunalnych.pdf (879,50KB)
Opłata za gospodarowanie odpadami
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Segregacja odpadów
JPEGRejestr działalności regulowanej.jpeg (143,06KB)
Uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku dotyczące nowego systemu

 

Informacje dla Mieszkańców

OD 1 LIPCA 2016 ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych dotychczasowa metoda ustalenia wysokości opłaty za odpady komunalne zależna od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym zostanie zastąpiona metodą od ilości zużytej wody na cele socjalno-bytowe przez daną nieruchomość. Woda bezpowrotnie zużyta na inne cele (np. do podlewania ogródków), po jej dodatkowym opomiarowaniu, nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu tej opłaty.

2. Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku będzie zużycie wody w okresie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku, które zostanie uśrednione do wielkości miesięcznej. Tak obliczona wielkość pomnożona przez stawkę opłaty za 1 m3 wody ustali ostateczną wartość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami od danej nieruchomości.

3. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIX/109/16 z dnia 9.05.2016 roku stawka opłaty za 1m3 zużytej wody wynosi 3,80 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 7,60 zł w przypadku braku segregacji odpadów.

II. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
1. Od 1 lipca wszystkie nieruchomości niezamieszkałe (handel, usługi, oświata, opieka zdrowotna itp.) zostaną objęte miejskim systemem gospodarki odpadami. Dotychczasowe umowy z przedsiębiorstwami wywozowymi na odbiór odpadów komunalnych powinny ulec rozwiązaniu ze skutkiem na 30.06.2016 r. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, będzie złożenie w Urzędzie Miejskim w Leżajsku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy wskazać wielkość i liczbę pojemników z odpadami komunalnymi przeznaczonymi do odbioru oraz określić sposób gromadzenia odpadów i wysokość miesięcznej opłaty.

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata została określona w Uchwale Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIX/109/16 z dnia 9.05.2016 roku i wynosi 0,1 zł za każdy litr pojemności pojemnika dla prowadzących selektywną zbiórkę odpadów i 0,2 zł w przypadku braku segregacji. Np. pojemnik 120 litrowy – to opłata 12,00 zł miesięcznie dla odpadów segregowanych i 24,00 zł przy braku segregacji. Szczegółowe zasady określa Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku nr XIX/108/16 z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajsk.

III. ZASADY

 1. Wnoszona opłata zapewnia następującą częstotliwość odbioru:
  1. odpady segregowane (makulatura, plastik, metal, szkło) - 1 raz w miesiącu (pierwsza sobota miesiąca)
  2. odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - dwa razy w roku,
  3. odpady zmieszane - w okresie od kwietnia do końca października - 1 raz w tygodniu;
   • w okresie od listopada do końca marca - 1 raz na dwa tygodnie,
  4. odpady zielone - odbierane będą jednorazowo w ilości do pięciu 120 litrowych worków:
   • w okresie od kwietnia do końca października 1 raz na dwa tygodnie,
   • w okresie od listopada do końca marca 1 raz w miesiącu.
 2. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość odpadów.
 3. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą odpady zgromadzone w pojemniku, którego wielkość dostosowana jest do wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.
 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania w terminach: za styczeń i luty do 20 lutego, za marzec i kwiecień do 20 kwietnia, za maj i czerwiec do 20 czerwca, za lipiec i sierpień w terminie do 20 sierpnia, za październik i listopad do 20 grudnia.
 5. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, w kasie BGŻ ul. Mickiewicza 40 (bez opłat) lub przelewem na rachunek bankowy.
 6. Z pobranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj. koszty odbioru i transportu odpadów, koszty ich zagospodarowania, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne związane z obsługa systemu.


Komunikat w sprawie opłat za odpady komunalne

Od października br.  osoby, które zamontowały po 31 stycznia 2016 roku lub zamontują podlicznik do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, mają prawo do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie bieżącego zużycia wody. Warunkiem jest złożenie deklaracji  DGO-1 według obowiązujących obecnie zasad.   

Naliczanie opłaty odbywa się na podstawie:

 1. bieżącego odczytu wodomierza odnotowanego w deklaracji DGO-1,
 2. faktury za dostawę wody i odbiór ścieków tożsamej z odczytem  wymienionym w pkt a
 3. dokumentu potwierdzającego montaż podlicznika do wody bezpowrotnie zużytej (jednorazowo przy pierwszej deklaracji).


Opisana zasada obowiązuje tylko wtedy, gdy każdorazowo (co dwa miesiące) składana jest nowa deklaracja DGO-1. Brak ciągłości w składaniu DGO-1 powoduje powrót do  powrót do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami według dotychczasowych zasad.
 

Informacje dodatkowe

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z TERENU MIASTA LEŻAJSK

1.07.2013 do 30.06.2014 r. – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3

1.07.2014 do 30.06.2016 Konsorcjum firm - Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3 i Miejski Zakład komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
 
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady zmieszane oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

 1. Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
 2. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia Giedlarowa 37-300 Leżajsk
 3. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola
 4. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia m. Sigiełki, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów

Odpady zielone

 1. Kompostownia Osadów i Biokomponentów MZK Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYKU ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA


Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2012 rok – 74 %
2013 rok – 46,9 %
2014 rok – 35,8%
2015 rok – 34,62%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (mpts)

2012 rok – 99,9%
2013  rok - 93,8%
2014 rok – 116,4%
2015 rok – 172,1%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –2012 rok – 100%

2013 rok – 100%
2014 rok – 91,5%
2015 rok – 100%

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3 i zlokalizowany jest przy ul. Podolszyny 1 – Baza MZK Leżajsk.
Dla odpadów biodegradowalnych – PSZOK znajduje się przy  oczyszczalni ścieków ul. Siedlanka Boczna 2. 
W PSZOK przy ul. Podolszyny 1 odbierane są następujące frakcje odpadów:

 1. szkło okienne, kryształowe, lustra, witraże
 2. przeterminowane leki i chemikalia
 3. zużyte baterie i akumulatory
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 5. odpady wielkogabarytowe
 6. odpady budowalne, rozbiórkowe, gruz budowalny
 7. popiół
 8. zużyte opony
 9. styropian i inne tworzywa piankowe
 10. inne selektywnie zebrane odpady

Godziny przyjęć odpadów w PSZOK:
poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
sobota – w godzinach od 7.00 do 13.00
 
WYKAZ PUNKTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Podolszyny 1
 2. Sklep Elektryczny „ARTEL”, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 9
 3. Apteka „Eukaliptus”, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 23
 4. Sklep Firmy Arcus Soft, 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 5
 5. Sklep Firmy Apex, 37-300 Leżajsk, ul. Adama Mickiewicza 80
 6. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., „Biedronka” 37-300 Leżajsk, ul. Sanowa,
 7. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., „Biedronka” 37-300 Leżajsk, ul. Adama Mickiewicza
 8. Sklep Mars PHU, 37-300 Leżajsk, ul. Plac Targowy 2
 9. SHD - Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, 37-300 Leżajsk sklepy przy ulicach: Rynek 17 i  Adama Mickiewicza 66
 10. Sklep „Stanley”, 37-300 Leżajsk, ul. Sanowa 26 A
Data publikacji: 23-12-2016 11:41
Data modyfikacji: 23-12-2016 11:43
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane