Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/204/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej  w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi miejskich jednostek organizacyjnych przez Urząd Miejski w Leżajsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia  strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalniających za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Miasto Leżajsk na lata 2021-2023.
 11. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/202/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy  Miasto Leżajsk do realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez burmistrza .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 15. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w 2020 roku związanych z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmianą.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XXX/180/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2021.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12/20 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji.
 22. Zapytania i wolne wnioski.

                                                                                                                                                              

Mieczysław Sztaba
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 14-05-2021 13:49
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane