Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Ogłoszenie o naborze

Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z siedzibą w Leżajsku zaprasza do składania ofert na zatrudnienie na nowo utworzonych stanowiskach pracy

 

 

W związku z rozpoczęciem działalności Spółdzielnia Socjalna „Szansa” zaprasza do składania ofert na zatrudnienie na nowo utworzonych stanowiskach pracy:

 

Nazwa stanowiska

Ilość etatów

Wymagania

pracownik obsługi ruchu turystycznego

2 etaty

wykształcenie min. średnie,

doświadczenie na wskazanym stanowisku,

mile widziana znajomość języka angielskiego 

pracownik sprzątający

2 etaty

wykształcenie min. zawodowe,

doświadczenie na wskazanym stanowisku

pracownik gospodarczy

2 x ½ etatu

wykształcenie min. zawodowe,

doświadczenie na wskazanym stanowisku

pracownik obsługi ruchu turystycznego/ pracownik sprzątający

 

1 etat

wykształcenie min. zawodowe,

doświadczenie na wskazanym stanowisku

 

Planowany termin zatrudnienia: 1 maja 2021r.

Forma zatrudnienia: spółdzielcza umowa o pracą lub umowa o pracę

 

 

Warunki konieczne zatrudnienia w Spółdzielni Socjalnej:

 1. ukończenie 18 roku życia,
 2. zamieszkanie na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, przemyskiego, m. Przemyśl – preferowane zamieszkanie w Leżajsku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. niewykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, nieprowadzenie działalności gospodarczej w momencie podejmowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. nie korzystanie z innych środków publicznych ( Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejski Fundusz Społeczny),
 6. nie korzystanie równolegle z tożsamych usług oferowanych przez inne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Polski,
 7. posiadanie co najmniej jednego z poniższych statusów:

 

 1. osoba lub członek rodziny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej tj. spełniający co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d Ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania nowo zatrudnianej osoby, potwierdzające, że osoba lub członek rodziny/rodzina korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania nowo zatrudnianej osoby, potwierdzające, że osoba lub członek rodziny/rodzina korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 4. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 1. osoba lub członek rodziny kwalifikujący się do objęcia wsparciem
  z pomocy społecznej
  tj. spełniający co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,

 

 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej

3. osoba chora psychicznie, tj. osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia orzeczenia lekarskiego z symbolem P lub PS lub oryginał/kopia zaświadczenia od lekarza psychiatry potwierdzającego chorobę psychiczną
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał /kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał/kopia orzeczenia lekarskiego z symbolem P lub PS lub oryginał/kopia zaświadczenia od lekarza psychiatry potwierdzającego chorobę psychiczną
 1. dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. oryginał/kopia orzeczenia lekarskiego z symbolem P lub PS lub oryginał/kopia zaświadczenia od lekarza psychiatry potwierdzającego chorobę psychiczną

4.osoba długotrwale bezrobotna, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wymagane dokumenty:

 

 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał / kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby długotrwale bezrobotnej.

5.osoba z niepełnosprawnością, w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osoby
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał /kopia orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność osoby
 1. dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. oryginał /kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osoby

6.osoba uzależniona od alkoholu /narkotyków lub innych środków odurzających

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień
 1. dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP:

 

 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień

7. osoba zwalniana z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze środowiskiem

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Zakładu Karnego o zakończeniu odbywania kary,
 4. oświadczenie o występowaniu trudności w integracji ze środowiskiem
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał/kopia zaświadczenia z Zakładu Karnego o zakończeniu odbywania kary
 5. oświadczenie o występowaniu trudności w integracji ze środowiskiem
 1. dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Zakładu Karnego o zakończeniu odbywania kary,
 4. oświadczenie o występowaniu trudności w integracji ze środowiskiem.

 

8. osoba przebywająca w pieczy, o której mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Placówki Opiekuńczo-wychowawczej/ Domu Dziecka/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające przebywanie osoby w pieczy zastępczej
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał / kopia zaświadczenia z Placówki Opiekuńczo-wychowawczej/ Domu Dziecka/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające przebywanie osoby w pieczy zastępczej.

9. osoba opuszczająca pieczę zastępczą, o której mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Placówki Opiekuńczo-wychowawczej /Domu Dziecka/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczanie pieczy zastępczej
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał / kopia zaświadczenia z Placówki Opiekuńczo-wychowawczej /Domu Dziecka/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczanie pieczy zastępczej
 1. członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, dotyczące trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, dotyczące trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
 1. członek gospodarstwa domowego sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością

    Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o nie korzystaniu ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o nie korzystaniu ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

12.Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Wymagane dokumenty:

 

 1. dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej,
 3. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu przez rodzinę lub członka rodziny z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 1. dotyczy osób poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP:
 1. oferta kandydata, wg załącznika,
 2. oryginał/kopia zaświadczenia z PUP potwierdzająca status osoby poszukującej pracy,
 3.  oryginał/kopia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek z tyt. umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. oryginał/kopia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu przez rodzinę lub członka rodziny z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

 

Ofertę i wszystkie wymagane załączniki należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej Szansa” w terminie do dnia  10 kwietnia 2021  roku. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Termin składania dokumentów przedłużono do 16 kwietnia 2021 r.

 

Załącznik:

Oferta kandydata do zatrudnienia

 

Data publikacji: 01-04-2021 14:24
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane