BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Opłata za gospodarowanie odpadami

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych dotychczasowa metoda zależna od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym zostanie zastąpiona metodą od ilości zużytej wody na cele socjalno-bytowe przez daną nieruchomość. Woda bezpowrotnie zużyta czyli na cele gospodarcze po jej dodatkowym opomiarowaniu nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty.
 2. Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku będzie zużycie wody w okresie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku, które zostanie uśrednione do wielkości miesięcznej. Tak obliczona wielkość pomnożona przez stawkę opłaty za 1 m3 wody ustali ostateczną wartość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami od danej nieruchomości.
 3. W przypadku gdy nieruchomość była zamieszkiwana przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wyliczenia opłaty stanowić będzie zużycie wody w okresie zamieszkiwania.
 4. Dla nieruchomości:
  1. nieopomiarowanych,
  2. nie posiadających przyłącza do sieci wodociągowej,
  3. w obrębie których w ramach jednego opomiarowanego przyłącza prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, opłata będzie ustalona jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz ryczałtu wynoszącego 3m3 zużytej wody miesięcznie na osobę.
 5. W przypadku nieruchomości wielolokalowych obowiązek złożenia deklaracji wspólnej za wszystkich mieszkańców takiej nieruchomości oraz wniesienia należnej opłaty spoczywa na spółdzielni czy wspólnocie.
 6. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIX/109/16 z dnia 9.05.2016 roku stawka opłaty za 1m3 zużytej wody wynosi 3,80 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 7,60 zł w przypadku braku segregacji odpadów.
 7. Dla nieruchomości niezamieszkałych na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 6 dla odpadów segregowanych ustalone zostały stawki za pojemnik z odpadami i wynoszą:
  • 30 l – 3 zł
  • 120 l – 12 zł
  • 240 l – 24 zł
  • 360 l – 36 zł
  • 1100 l – 110 zł
  • 1500 l – 150 zł
  • 3500 l – 350 zł
  • 7000 l – 700 zł
  Za każde rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika powyżej 7000 litrów w wysokości 100 zł. W przypadku braki segregacji odpadów opłaty za pojemniki są o 100% większe.
 8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania w terminach: za styczeń i luty do 20 lutego, za marzec i kwiecień do 20 kwietnia, za maj i czerwiec do 20 czerwca, za lipiec i sierpień w terminie do 20 sierpnia, za październik i listopad do 20 grudnia.
  Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, w kasie BGŻ ul. Mickiewicza 40 (bez opłat) lub przelewem na rachunek bankowy.
 9. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku nieterminowej wpłaty należności, o których mowa w pkt 8 naliczane będą odsetki podatkowe. W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja Burmistrza Leżajska określająca wysokość należności.
Data publikacji: 23-12-2016 11:20
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane