Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Opłata za gospodarowanie odpadami

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych dotychczasowa metoda zależna od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym zostanie zastąpiona metodą od ilości zużytej wody na cele socjalno-bytowe przez daną nieruchomość. Woda bezpowrotnie zużyta czyli na cele gospodarcze po jej dodatkowym opomiarowaniu nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty.
 2. Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku będzie zużycie wody w okresie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku, które zostanie uśrednione do wielkości miesięcznej. Tak obliczona wielkość pomnożona przez stawkę opłaty za 1 m3 wody ustali ostateczną wartość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami od danej nieruchomości.
 3. W przypadku gdy nieruchomość była zamieszkiwana przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wyliczenia opłaty stanowić będzie zużycie wody w okresie zamieszkiwania.
 4. Dla nieruchomości:
  1. nieopomiarowanych,
  2. nie posiadających przyłącza do sieci wodociągowej,
  3. w obrębie których w ramach jednego opomiarowanego przyłącza prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, opłata będzie ustalona jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz ryczałtu wynoszącego 3m3 zużytej wody miesięcznie na osobę.
 5. W przypadku nieruchomości wielolokalowych obowiązek złożenia deklaracji wspólnej za wszystkich mieszkańców takiej nieruchomości oraz wniesienia należnej opłaty spoczywa na spółdzielni czy wspólnocie.
 6. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIX/109/16 z dnia 9.05.2016 roku stawka opłaty za 1m3 zużytej wody wynosi 3,80 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 7,60 zł w przypadku braku segregacji odpadów.
 7. Dla nieruchomości niezamieszkałych na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 6 dla odpadów segregowanych ustalone zostały stawki za pojemnik z odpadami i wynoszą:
  • 30 l – 3 zł
  • 120 l – 12 zł
  • 240 l – 24 zł
  • 360 l – 36 zł
  • 1100 l – 110 zł
  • 1500 l – 150 zł
  • 3500 l – 350 zł
  • 7000 l – 700 zł
  Za każde rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika powyżej 7000 litrów w wysokości 100 zł. W przypadku braki segregacji odpadów opłaty za pojemniki są o 100% większe.
 8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania w terminach: za styczeń i luty do 20 lutego, za marzec i kwiecień do 20 kwietnia, za maj i czerwiec do 20 czerwca, za lipiec i sierpień w terminie do 20 sierpnia, za październik i listopad do 20 grudnia.
  Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, w kasie BGŻ ul. Mickiewicza 40 (bez opłat) lub przelewem na rachunek bankowy.
 9. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku nieterminowej wpłaty należności, o których mowa w pkt 8 naliczane będą odsetki podatkowe. W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja Burmistrza Leżajska określająca wysokość należności.
Data publikacji: 23-12-2016 11:20
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane