BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Profilaktyka

Punkt Konsultacyjno Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień

 

     Informuję, że w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień mieszczącym się w budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławska 1 w Leżajsku prowadzone będą w roku 2021 następujące dyżury:

- w każdy pierwszy  poniedziałek miesiąca w godzinach 1700 – 1900 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),

-  w każdy trzeci poniedziałek przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, prawnik),

- w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 1700 – 1900 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innych specjalistów.

     Osoby dyżurujące udzielać  będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dot. problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.

     W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym czynny jest tzw. ,,telefon interwencyjny” 17 242-62-55 przez który będzie można uzyskać w/w informacje i porady w dniach pełnienia dyżurów.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

                                                                                                                                           Burmistrz Leżajska

 

Harmonogram dyżurów I półrocze 2021 r.

 


W dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie art.  15zzx  ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

W tej szczególnej, trudnej sytuacji, sprawy związane z procedurą sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego nie należą do kategorii spraw pilnych, o których mowa w art. 14 a ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, co oznacza, że w chwili obecnej sądy nie będą się nimi zajmowały. Również bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej itp. są obecnie zawieszone.

W związku z powyższym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku informuje, że dyżury prowadzone w każdy poniedziałek miesiąca w punkcie konsultacyjno – informacyjnym ds. profilaktyki uzależnień mieszczącym się w budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławska 1.

 

Informujemy o Ogólnopolskim Pogotowiu dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa: . Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.


 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku powołana została Zarządzeniem Nr 206/2016 Burmistrza Leżajska z dnia  16 listopada  2016 r.

Do zadań Komisji należy:

 1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i przemocy,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
 3. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek i motywowanie ich do leczenia,
 4. kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 5. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 7. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,
 8. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Adres, siedziba:

ul. Rynek 1

37-300 Leżajsk

tel. 17- 242-62-55,  17-242-73-33     wew. 127

 

 

Przyjęcia  interesantów

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień (Biblioteka Miejska) ul. Jarosławska 1, 37-300 Leżajsk

Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk   
pon.- pt. w godz.  od 7.30  do 15.30 pokój 28 (2 piętro).        

MKRPA  prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Leżajska. W siedzibie Komisji (na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl) można pobrać DOCXdruk wniosku.docx, a następnie wypełniony przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

 

PDFPlacówki Pomocy Ofiarom Przestępstw Powiatu Leżajskiego.pdf

PDFJak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia.pdf

DOCXWniosek o zastosowanie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego doc..docx

dps.png 

PDFMiejski Program Profilaktyki na 2018.pdf

Miejski Program Profilaktyki na 2019 rok

Miejski Program Profilaktyki na 2020 rok.

Miejski Program Profilaktyki na 2021 rok.

Data publikacji: 10-01-2017 13:49
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane