BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności garażu nr 2 o powierzchni użytkowej 15,66 m2 znajdującego się w budynku użytkowym, składającym się z 7 garaży, położonym w rejonie budynków wielolokalowych Mickiewicza 60 i 62 w Leżajsku, wraz z udziałem w 13/100 częściach wspólnych budynku i urządzeń, z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na rzecz Nabywcy garażu 13/100 części działki nr 3535/10 o powierzchni 0,0237 ha, wpisanej do księgi wieczystej  nr RZ1E/00032081/2, na 40 lat.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia i zobowiązania.

 

Cena wywoławcza wynosi kwotę 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), w tym cena lokalu – 17.125,00 zł i udział w gruncie – 2.875,00 zł.

 

Cena sprzedaży garażu i cena gruntu do ustalenia pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie części działki w użytkowanie wieczyste zostaną ustalone z proporcji zachodzącej pomiędzy ceną wywoławczą i ceną uzyskaną w przetargu.

 

Sprzedaż garażu zwolniona jest z podatku od towarów i usług, natomiast oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu wg stawki obowiązującej w dniu zbycia.

 

Cena sprzedaży garażu oraz pierwsza opłata w wysokości 25% ceny ułamkowej części gruntu, ustalonej w wyniku przetargu powiększona o podatek VAT płatna będzie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne w wysokości 1% ceny ułamkowej części gruntu, ustalonej w przetargu, powiększone o podatek VAT, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

 

Wadium wynosi kwotę 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

 

Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 9 października 2020 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku (do godz. 1430) lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska w Santander Bank Polska S.A. 55 1090 2590 0000 0001 4488 9362 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Oferty pisemne zawierające: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty, oraz kopię dowodu wpłaty wadium – należy składać w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku, Rynek 1 (sekretariat) w terminie do dnia 9 października 2020 r. do godz. 1530 z dopiskiem  „Przetarg -garaż”.

 

Część jawna przetargu - komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (sala posiedzeń)  o godz. 1000.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.

Data publikacji: 09-09-2020 09:58
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane