BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim wskazanych na oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wysokość opłaty za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
do 4,5% alkoholu oraz piwa
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 18% alkoholu
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2100 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

 INFORMACJE DODATKOWE:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zgodnie z art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012, poz. 1356 z późn. zm.) wartość sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 wyżej wskazanej ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenie w terminie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania całkowitej opłaty w terminie do dnia 31 stycznia lub raty w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia ze wskazanych powodów przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie w danym miejscu sprzedaży nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

RTFoświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu.rtf
PDFWniosek jednoraz.pdf
DOCwzór wniosku o wydanie zezwolenia.doc

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia. Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3. Powyżej 18% zawartości alkoholu. Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.


Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości może być okazywany przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę.

4. Kserokopia pełnomocnictwa - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
5. Kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem z Urzędu Gminy o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do wglądu).
6. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców (oryginał dokumentu do wglądu).
7. Plan sytuacyjny ze wskazaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
8. Zgoda właściciela/administratora obiektu, w którym odbywa się impreza.
9. Zgoda organizatora imprezy.


Opłaty

1. Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:
- 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo.
- 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
- 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia. 

W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Leżajsku, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku.

1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub Decyzję o odmowie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- poprzez pocztę tradycyjną.
- osobiście w siedzibie urzędu.
2. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.
3. Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić z następujących powodów:
Występuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady gminy (miasta) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 487).

Data publikacji: 10-01-2017 13:30
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane