BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja o zmianie nazwy ulicy

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103) Zarządzeniem zastępczym nr P.II.4131.2.251.2017 z dnia 03.07.2020 r., nadał dotychczasowej ulicy Jana Brzozy w Leżajsku nazwę „Tadeusza Hollendra”.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Podkarpackiego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 07.07.2020 r., poz. 2871 i weszło w życie 22 lipca 2020 r.

Dotychczasowe numery porządkowe pozostały bez zmian.

Zgodnie z Art. 5 ww. ustawy

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat;
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zgodnie z Art. 47b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oznakowanie budynku/tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązku właściciela/użytkownika nieruchomości.

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Z urzędu zostaną dokonane zmiany w:

- ewidencji miejscowości ulic i adresów

- ewidencji gruntów i budynków,

- rejestrach meldunkowych,

- rejestrach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rejestrach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

 

2. Zmianę adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, bankach, u dostawców energii i gazu oraz w innych instytucjach, należy zgłaszać indywidualnie zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

 

3. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres przy ulicy, której nazwę zmieniono winni dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zmian należy także dokonać w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność uległa zmianie.

Zmiany w CEIDG i zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmian także winni dokonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

4. O zmianie nazwy ulicy zostały zawiadomione wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz następujące instytucje:

-     Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

-     Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,

-     Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

-     PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk,

-     Rejon Dystrybucji Gazu w Leżajsku

-     Poczta Polska S.A.

-     Sąd Rejonowy w Leżajsku

-     Urząd Skarbowy w Leżajsku

-     Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Leżajsku

Data publikacji: 21-08-2020 09:51
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane