BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Deklaracja dostępności

Miasto Leżajsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Miasta Leżajsk.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

- materiały graficzne - zdjęcia, loga, rysunki itp. - nie posiadają opisu umożliwiającego audiodeskrypcję, 

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

- filmy zostały opublikowane przed wejście w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Raport o dostępności

Raport 2021.pdf - data dodania: 2022-03-02 14:47:24

Dodatkowe pliki

Zarządzenie o powołaniu Zespołu ds. dostępności.pdf - data dodania: 2022-03-03 13:34:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-26.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://miastolezajsk.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Przemysław Jodkowski,, przemyslaw.jodkowski@miastolezajsk.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48172427333. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-300 Leżajsk, Rynek 1
Tel.: +48172427333
Faks: +48172427333
E-mail:
Strona internetowa: miastolezajsk.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro).

 

Budynek posiada trzy wejścia:

 

Pierwsze wejście, od strony ronda - stopień o wysokości 8 cm, szerokości 175 cm i głębokości 53 cm - istnieje możliwość otwarcia obu skrzydeł i przejazd wózkiem dziecięcym oraz wjazd z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. (Dostęp do pokoi: nr 1; nr 2; nr 3; 4),

 

Drugie wejście od podcieni - wejście techniczne niedostępne dla osób postronnych, nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami ponieważ posiada barierę architektoniczną w postaci schodków.

 

Trzecie wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego – jest wyposażone w podjazd dla wózków, oraz poręcz. (Dostęp do pokoi: nr 6; nr 7; nr 8; nr 9). 

 

Na parterze budynku znajdują się:

Straż Miejska – pokój nr 1,

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – pokój nr 2,

Referat Zespołu Obsługi – pokój nr 3,

Biuro Spraw Obywatelskich – pokój nr 4,

Biuro Ochrony Środowiska – pokój nr 6,

Podatki – pokój nr 7,

KASA – pokój nr 8,

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 9

 

Piętra urzędu nie są dostępne dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na brak windy oraz platform przyschodowych. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z referatów ulokowanych na piętrach budynku - po wezwaniu - zejdą i będzie możliwość załatwienia sprawy w pokoju nr 3 (na parterze). Taką potrzebę można zgłosić wcześniej, umawiając się telefonicznie (17) 242 73 33 wew. 119 lub bezpośrednio w pokoju nr 4 (Biuro Spraw Obywatelskich).

 

Na pierwszym piętrze znajduje się:

Sekretariat – pokój nr 10,

BURMISTRZ LEŻAJSKA – pokój nr 12

ZASTĘPCA BURMISTRZA – pokój nr 11

SEKRETARZ MIASTA – pokój nr 14

Biuro Informatyki – pokój nr 15,

Skarbnik – pokój nr 17

Referat Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji – pokoje nr 18,19,20

 

Piętro drugie:

Biuro Architekta Miejskiego – pokój nr 21,

Stanowisko ds. zamówień publicznych – pokój nr 22,

Stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji i kultury – pokój nr 23

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 26

Stanowisko ds. Oświaty – pokój nr 28

Referat Organizacyjny i Obsługi Rady–pokój nr 27, w sprawach archiwum urzędu pokój nr 28

 

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Toalety w budynku Urzędu nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych znajduje się ok. 10 m od budynku urzędu na skwerze ks. Lubasa.

 

W odległości ok. 10 m od budynku urzędu (od strony ronda) znajduje się parking z wydzielonym  miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

 

ZASADY WEJŚCIA NA TEREN BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uprawnia osoby niepełnosprawne do wejścia na teren obiektów użyteczności publicznej z psem asystującym.


1. Do budynku Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk może wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym.


2. Wejście do budynku z psem asystującym należy zgłosić w pokoju nr 3 osobiście w dniu wizyty lub poinformować o wizycie telefonicznie (17) 242 73 33 wew. 114.


3. Warunkiem skorzystania z uprawnienia  jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.


4. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.


5.  Powyższe uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego .

 

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do podmiotu publicznego informację o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 cyt. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego (wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług danego podmiotu), ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskodawcy dostępności wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Tłumacz języka migowego dostępny po uprzednim umówieniu wizyty.

 

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane