BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 16 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

w Leżajsku odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji.
3.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Leżajsku za 2019 r. składana przez:
  a) Komendanta Powiatowego Policji;
  b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  c) Komendanta Straży Miejskiej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz  warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Leżajska w 2020 roku.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Nr XII/67/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Leżajska na lata 2011-2032”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku w drodze  wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk.
17.    Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2019.
18.    Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2019.
19.    Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2019.
20.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Leżajsku za rok 2019.
21.    Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku za rok 2019.
22.    Stanowisko w sprawie wniosku o obniżenie stawki opłaty adiacenckiej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr  XXIX/259/10 z 30 sierpnia 2010 r. złożonego przez strony toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości opłat adiacenckich wynikających z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalenia i podziału nieruchomości położonych w Leżajsku w rejonie ulic: Moniuszki, Bocznej Moniuszki, Studziennej i Spokojnej.
23.    Wnioski i zapytania bieżące.

 

 

 

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 


Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

 

Data publikacji: 06-03-2020 15:11
Data modyfikacji: 06-03-2020 15:17
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane