Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacje o Leżajskim Budżecie Obywatelskim na 2020

lbo.png

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to część wydatków z budżetu miasta, o których decydują sami mieszkańcy. W ramach określonej procedury mogą oni zgłaszać projekty zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym roku budżetowym. Wygrywa projekt lub projekty uzyskujące największą liczbę głosów w wyborach z udziałem mieszkańców.
Szczegółowe zasady wdrażania budżetu obywatelskiego w najbliższym roku budżetowym określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2020 przyjęty przez Radę Miejską w Leżajsku uchwałą nr VI/46/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. a harmonogram jego realizacji ujęty został w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru zadań?

Każdy mieszkaniec Leżajska ma możliwość:

  • zgłaszania zadań (projektów),
  • popierania wniosków innych mieszkańców,
  • udziału w głosowaniu podczas wyboru zadań do realizacji.

 

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Leżajski Budżet Obywatelski (LBO) w 2020 roku?

W przyszłym roku na LBO przeznaczona zostanie kwota 300.000,00 zł i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Wybrane projekty będą następnie ujęte w budżecie miasta na 2020 rok. Należy pamiętać, że koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/3 kwoty przeznaczonej na zadania w LBO tj. 100.000,00 zł.

 

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć  na inwestycje, tj. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej (z wyłączeniem infrastruktury jednostek organizacyjnych Miasta). Ważne, aby pomysł na projekt zadania był zgodny z prawem, mieścił się w granicach zadań i kompetencji miasta, był możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego i dotyczył mienia Gminy Miasto Leżajsk nieobciążonego na rzecz osób trzecich.

 

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?

1.    Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu LBO dostępnym TUTAJ oraz w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Leżajsku.
2.    W formularzu projektu zadania należy przedstawić:

  • informacje o projekcie, w tym jego lokalizację (nazwa projektu powinna być jednoznaczna oraz precyzyjna; z nazwy powinien wynikać przedmiot projektu i jego zasięg terytorialny),
  • rodzaj i opis projektu, wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na społeczność miasta Leżajsk,
  • szacunkowy koszt (pamiętając, by szacunkowa wartość nie przekroczyła kwoty ustalonej w LBO).

3.    Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 3 do regulaminu) podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców, której wzór dostępny jest TUTAJ  oraz w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Leżajsku.
4.    Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 3 do 24 lipca 2019 roku:

a)    osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
b)    listownie na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt”. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

Jak wygląda kwalifikacja projektów do głosowania?

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz zasadami legalności, celowości i gospodarności. Analiza projektów uwzględniać będzie:

1.    celowość realizacji projektu i jego zgodność z zasadą gospodarności,
2.    formalne i techniczne możliwości realizacji projektu,
3.    zgodność z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
4.    znaczenie dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
5.    możliwe korzyści wynikające dla Miasta,
6.    realność wysokości oszacowanych kosztów,
7.    ewentualne koszty dodatkowe generowane przez projekt i możliwości ich sfinansowania,
8.    koszty utrzymania rezultatów projektu w kolejnych latach i możliwości ich finansowania,
9.    możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze źródeł zewnętrznych.

 

Gdzie i jak głosować?

Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można tylko jeden raz, tylko na 1 projekt. Głosowanie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 6 września 2019 r. poprzez:

1.    wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego w Leżajsku przy ul. Rynek 1,

lub:

2.    przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Karta do głosowania z projektami poddanymi do głosowania (załącznik nr 4 do Regulaminu) zostanie udostępniona na stronie internetowej miasta w zakładce „Budżet Obywatelski” oraz w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Leżajsku.

Wszystkie wzory formularzy oraz szczegółowe informacje na temat wdrażania Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 znajdują się w udostępnionych poniżej załącznikach.

 

Załączniki:

 

Uchwała LBO 2020.pdf
Regulamin LBO 2020.pdf 
Harmonogram LBO_2020.pdf
Formularz zgłaszania projektów:    .doc   .pdf 
Lista poparcia projektu:    .doc   .pdf 
Wzór karty do głosowania.pdf 
Przykład szacowania budżetu projektu.pdf 

Data publikacji: 12-06-2019 14:40
Data modyfikacji: 16-07-2019 15:27
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane