Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Budżet obywatelski 2019

lbo.png

Leżajski Budżet Obywatelski rozstrzygnięty

Wyniki głosowania mieszkańców Leżajska na projekty złożone do LBO na 2019 r.

Załącznik: PDFWyniki LBO 2019.pdf (399,57KB)

 

lbo.png

Zgodnie z zarządzeniem nr 126/2018 Burmistrza Leżajska, w dniu 5 września 2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku przy ul. Rynek 1 w sali konferencyjnej, odbędzie się komisyjne otwarcie urn zawierających karty do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk na rok 2019.

 

Zapraszamy autorów projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców na otwarcie urn i wstępne przeliczenie głosów.

 

Załącznik: PDFZarządzenie Burmistrza Leżajska nr 126.pdf (674,67KB)

lbo.png

GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE!!!

Wszystkich mieszkańców Leżajska serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Lista projektów przyjętych do głosowania jest zamknięta i znajduje się tutaj:

LISTA PROJEKTÓW PRZYJETYCH DO GŁOSOWANIA

Głos na jeden wybrany przez siebie projekt spośród projektów znajdujących się na powyższej liście można oddać do końca sierpnia. Ostatnim dniem głosowania jest piątek 31.08.2018 r.

Głosowanie odbywa się poprzez:

 1. osobiste wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn umiejscowionych w Urzędzie Miejskim w Leżajsku przy ul. Rynek 1 w:
  1. Biurze Spraw Obywatelskich (pok. nr 4 - parter);
  2. Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta (pok. nr 23 - II piętro)

w dni robocze w godz. między 7.30 a 15.30.

 1. przesłanie za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych wypełnionej karty do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – głosowanie” (za datę oddania głosu uznaje się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku).

UWAGA!!! Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos na jeden wybrany przez siebie projekt spośród projektów znajdujących się na liście zatwierdzonej przez Burmistrza Leżajska.

Za nieważne uznane zostaną głosy oddane na kartach:

 1. innych niż karta do głosowania z listą projektów,
 2. wypełnionych przez osoby nie będące mieszkańcami Leżajska,
 3. zawierających nieczytelne, niekompletne lub błędne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 4. niepodpisanych przez Głosującego,
 5. zawierających wskazanie więcej niż 1 projektu,
 6. podpisanych przez tą samą osobę.

lbo.png

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Burmistrz Leżajska zatwierdził listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców.

PDFlista-projektow-do-glosowania.pdf (466,89KB)

PDFKarta_do_glosowania_uzupelniona.pdf (340,25KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (495,78KB)

lbo.png

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał wstępnej weryfikacji projektów złożonych do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

PDFlista-zweryfikowanych-projektowO.pdf (1,79MB)

lbo.png

LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI w 2019 r.

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski (BO) to część wydatków budżetu miasta, o których decydują sami mieszkańcy. W ramach określonej procedury mogą zgłaszać projekty zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym roku budżetowym. Wygrywa projekt lub projekty uzyskujące największą liczbę głosów w wyborach z udziałem mieszkańców.

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru zadań?

Każdy mieszkaniec Leżajska ma możliwość:

 • zgłaszania zadań (projektów),
 • popierania wniosków innych mieszkańców,
 • udziału w głosowaniu podczas wyboru zadań do realizacji.

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Leżajski Budżet Obywatelski w 2019 roku?

W przyszłym roku na LBO przeznaczona zostanie kwota 300 000,00 zł i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Wybrane projekty będą następnie ujęte w budżecie miasta na 2019 rok. Należy pamiętać, że koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/3 kwoty przeznaczonej na zadania w LBO tj. 100.000,00 zł.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć  na inwestycje tj. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej. Ważne, aby pomysł na projekt zadania mieścił się w granicach kompetencji miasta.

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?

 1. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu LBO – można go otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Formularz dostępny jest również poniżej.
 2. W formularzu projektu zadania należy przedstawić:
  1. informacje o projekcie, w tym jego lokalizację (nazwa projektu powinna być jednoznaczna oraz precyzyjna. Z nazwy powinien wynikać przedmiot projektu i jego zasięg terytorialny),
  2. rodzaj i opis projektu wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na społeczność miasta Leżajsk,
  3. szacunkowy koszt, pamiętając, by szacunkowa wartość nie przekroczyła kwoty ustalonej w LBO.
 3. Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 2 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz jest dostępna poniżej.
 4. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 3 do 24 lipca 2018 roku:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt”. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz zasadami legalności, celowości i gospodarności. Analiza projektów uwzględniać będzie:

 1. możliwości realizacji zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego,
 2. rzeczywisty koszt,
 3. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
 4. znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
 5. braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
 6. możliwych korzyści wynikających dla Miasta,
 7. możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Gdzie, jak i kiedy będziemy głosować?

projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można TYLKO JEDEN RAZ, na 1 projekt zadania. Głosowanie odbędzie się w terminie od 8 do 31 sierpnia 2018 r. poprzez:

 1. wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub;
 2. przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Karta do głosowania (załącznik nr 3 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna jest poniżej oraz będzie dostępna w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

PDF01.Uchwała LBO 2019 wraz z załącznikami.pdf (403,31KB)

PDF02.Regulamin LBO 2019.pdf (294,27KB)

DOCX03.Formularz Zgłaszania projektów LBO 2019.docx (18,54KB) - plik w wersji edytowanej (WORD)

PDF03.Formularz zgłaszania projektów LBO 2019.pdf (327,34KB)

PDF04.Lista poparcia projektu LBO 2019.pdf (314,06KB)

PDF05.Karta do głosowania LBO 2019.pdf (310,55KB) 

PDF06.Harmonogram LBO 2019.pdf (320,63KB)

 

Data publikacji: 12-06-2019 14:22
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane