BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Nieruchomości zamieszkałe

1.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości zużytej wody przez nieruchomość. Woda bezpowrotnie zużyta na inne cele niż socjalno-bytowe (np. podlewanie ogródków), po jej dodatkowym opomiarowaniu, jest odliczana. 

2.    Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody w roku poprzedzającym - uśrednione do wielkości miesięcznej. Tak obliczona wielkość pomnożona przez stawkę opłaty za 1 m3 wody określa ostateczną wartość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości. 

3.    Od 1 lipca 2020 r. wprowadzono ustawowy obowiązek segregowania odpadów komunalnych a od 1 stycznia 2021 obowiązek segregowania popiołu. W przypadku stwierdzenia braku segregacji naliczona zostanie opłata karna oraz grzywna do 5 tyś. zł.

4.    Dla nieruchomości: 
       a/ nieopomiarowanych, 
       b/ nie posiadających przyłącza do sieci wodociągowej, 
       c/ w obrębie których w ramach jednego opomiarowanego przyłącza  prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, miesięczna opłata będzie ustalona jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty stanowiącej równowartość 3 m3 wody na osobę.

5.    W przypadku nieruchomości wielolokalowych obowiązek złożenia deklaracji wspólnej oraz wniesienia należnej opłaty (zgodnej ze wskazaniem licznika głównego budynku wielolokalowego), spoczywa na  zarządcy nieruchomości (spółdzielnia lub wspólnota).

6.    W ramach ponoszonej opłaty z nieruchomości zamieszkałej odbierana jest każda ilość odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7.    Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie, będą mogli skorzystać z ulgi.

8.    Poza wyznaczonymi terminami  odpady segregowane można:
       1)  dostarczyć do PSZOK  indywidualnie:
            a/ surowce wtórne  - Baza MZK Leżajsk przy ul. Podolszyny 1, 
            b/ odpady zielone -  kompostownia przy  oczyszczalni ścieków ul. Siedlanka Boczna 2 
       2) zlecić odbiór  MZK sp. z o.o. w Leżajsku za dodatkową opłatą, która obejmuje transport i wynajęcie kontenera.  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1.

 

Za niezłożenia deklaracji w terminie do 30 czerwca każdego roku grozi grzywna do 5 tyś. zł.

 

WZÓR deklaracji DGO-1 - za okres do 30 czerwca 2020 r.

 

WZÓR deklaracji DGO - za okres od 1 lipca 2020 r.

 

WZÓR deklaracji DGO - za okres od 1 stycznia 2022 r. - obowiązuje również w roku 2023.

Data publikacji: 22-05-2019 18:00
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane