BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad

   2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Leżajsku

   3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

   4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Leżajsku za 2018 r. składana przez:

      A. Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku;

      B. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku;

     C. Komendanta Straży Miejskiej w Leżajsku.

   5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok

   6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022

   7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia podatku od psów.

   8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/67/11 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Leżajska na lata 2011-2032”.

   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leżajska.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Leżajska.

   14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Leżajska dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Leżajska.

   15. Sprawozdanie dyrektora z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2018.

   16. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w gminie Miasto Leżajsk za rok 2018.

   17. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Leżajsku za rok 2018.

   18. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Leżajska za lata 2016-2017.

   19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk za rok 2018.

   20. Sprawozdanie z udzielonych w 2018 roku przez Miasto Leżajsk ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.

   21. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2018, związanych z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmianą.

   22. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku za rok 2018.

   23. Wnioski i zapytania bieżące.

  

Jerzy Jarosz

Przewodniczący Rady

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:

PDFZaproszenie Kom. GiB.pdf (474,77KB)
PDFZaproszenie Kom.OKiSS.pdf (440,54KB)
PDFZaproszenie Kom.PPiOŚ.pdf (333,62KB)
 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl ,

natomiast nagrania z sesji zamieszczane będą na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Sesje Rady.

Data publikacji: 11-03-2019 09:39
Data modyfikacji: 12-03-2019 09:05
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane