Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja - nieruchomości

BURMISTRZ LEŻAJSKA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, położonej w Leżajsku w rejonie ulic Akacjowej i Klonowej, objętej księgą wieczystą Nr RZ1E/00041335/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6945/8 o powierzchni 0,0909 ha.

Działka nr 6945/8 położona jest na obszarze, dla którego aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AM.6730.14.2017 z dnia 22.05.2017 r., wydaną na wniosek Gminy Miasto Leżajsk, dla tego terenu ustalono warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz   z infrastrukturą towarzyszącą. Dojazd zapewniony jest z ul. Akacjowej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

W dniu 18 września 2018 r. odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza wynosi kwotę netto 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

Wadium wynosi kwotę 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska  w BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Leżajsk 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.

 Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew lub gotówka).

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku,  ul. Rynek 1 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 1400 z dopiskiem  „Przetarg – działka    nr 6945/8”.

Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert) nastąpi w dniu 7 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (sala posiedzeń) o godz. 1000.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.

 

Data publikacji: 22-01-2019 08:18
Data modyfikacji: 02-03-2019 11:54
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane