BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 825/13

Na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, położonej w Leżajsku u zbiegu ulic Słonecznej i Długiej, objętej księgą wieczystą  Nr RZ1E/00026729/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 825/13 o powierzchni 0,3053 ha.

 

Działka nr 825/13 położona jest na obszarze, dla którego aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AM.6730.11.2016 z dnia 20.05.2016 r. wydaną na wniosek Gminy Miasto Leżajsk ustalono warunki zabudowy na części działki nr 825/13 na zamierzenie inwestycyjne Budowa budynku usługowego - warsztat samochodowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dojazd zapewniony jest z ul. Słonecznej (główny wjazd) i z ul. Długiej.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (p=1%) wody stuletniej. 
Istnieje możliwość realizacji obiektu o innej funkcji niż określona ww. decyzją na podstawie odrębnej decyzji o warunkach zabudowy .
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 
Cena wywoławcza wynosi kwotę netto 242.000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące).
 
Wadium wynosi kwotę 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.
 
Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 9 września 2016 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska w BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Leżajsk 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.
                   
Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew lub gotówka).

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Leżajsku, ul. Rynek 1 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Leżajsku,   37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 9 września 2016 r. do godz. 1400    z dopiskiem  „Przetarg – działka nr 825/13”.
 
Część jawna przetargu - komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2016 r.   w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1  o godz. 1000.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.

Data modyfikacji: 02-01-2017 10:03
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane