Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 825/13

Na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, położonej w Leżajsku u zbiegu ulic Słonecznej i Długiej, objętej księgą wieczystą  Nr RZ1E/00026729/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 825/13 o powierzchni 0,3053 ha.

 

Działka nr 825/13 położona jest na obszarze, dla którego aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AM.6730.11.2016 z dnia 20.05.2016 r. wydaną na wniosek Gminy Miasto Leżajsk ustalono warunki zabudowy na części działki nr 825/13 na zamierzenie inwestycyjne Budowa budynku usługowego - warsztat samochodowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dojazd zapewniony jest z ul. Słonecznej (główny wjazd) i z ul. Długiej.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (p=1%) wody stuletniej. 
Istnieje możliwość realizacji obiektu o innej funkcji niż określona ww. decyzją na podstawie odrębnej decyzji o warunkach zabudowy .
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 
Cena wywoławcza wynosi kwotę netto 242.000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące).
 
Wadium wynosi kwotę 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.
 
Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 9 września 2016 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska w BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Leżajsk 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.
                   
Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew lub gotówka).

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Leżajsku, ul. Rynek 1 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Leżajsku,   37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 9 września 2016 r. do godz. 1400    z dopiskiem  „Przetarg – działka nr 825/13”.
 
Część jawna przetargu - komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2016 r.   w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1  o godz. 1000.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.

Data modyfikacji: 02-01-2017 10:03
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane