BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA


XLVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
 

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Leżajsk na lata 2018-2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/146/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska na rok 2019.
14. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Jarosz

 

Informacja o posiedzeniach komisji stałych

Data publikacji: 04-06-2018 09:45
Polecane
po