BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

unia2.png
 

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020:

 

  1. Projekt pn.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3” realizowany w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

 

  1. cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leżajsk. Poprawa stanu technicznego infrastruktury przedszkola przełoży się także na polepszenie jakości życia mieszkańców miasta oraz doprowadzi do podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców. Do pozostałych celów projektu należą również: poprawa warunków nauczania przedszkolnego, poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak również personelu pedagogicznego. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono także m.in. na zmniejszanie terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego i upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

 

  1. efekty:

Zrealizowany (w terminie do 31.08.2017 r.) projekt zakładał przeprowadzenie przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Leżajsku, w ramach której wykonano roboty budowlane umożliwiające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Przebudowane zostały zarówno pomieszczenia budynku jak również instalacje c.o., c.u.w., wod-kan, zbudowano instalację solarną oraz nową instalację elektryczną. Wyniku wykonanych robót dostosowano budynek do odpowiednich warunków użytkowania oraz obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Ponadto przebudowany został plac zabaw z nowymi elementami wyposażenia z nowymi dojściami i chodnikami. Zostało zakupione wyposażenie służące celom edukacyjnym wychowanków przedszkola oraz wyposażenie dotyczące funkcjonowania kuchni.

 

  1. wartość projektu:                    1 207 460,03 zł

 

  1. wkład Funduszy Europejskich:    571 226,95 zł

 

  1. Projekt pn.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1” realizowany w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

 

  1. cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienia warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności na terenie Gminy Miasta Leżajsk. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uczniowskim  Klubem Sportowym  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Celem partnerstwa w projekcie jest realizacja i wsparcie działań dotyczących podniesienia jakości edukacji.

 

  1. efekty:

Zakres wykonanego projektu (w terminie do 31.08.2017 r.):

Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1

- wyposażenie: dostawa sprzętu ICT oraz wyposażenia dydaktycznego w zakresie nowoczesnych metod kształcenia dla trzech klasopracowni,

-roboty budowlane:  przebudowa więźby dachowej i drewnianego stropu, roboty elewacji, izolacyjne i naprawcze w „starej” części budynku dydaktycznego, a roboty elektryczne z naprawczymi w obu częściach.

Dostarczone w ramach projektu pomoce dydaktyczne, w tym ICT będą dla uczniów ofertą edukacyjną mającą ich zainspirować naukami ścisłymi i humanistyczno-przyrodniczymi.

Sala gimnastyczna - przebudowano zaplecze sanitarno-szatniowe i wykonano nowe instalacje. W zakresie zagospodarowania wykonano w części nowe dojście do budynku sali oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

W obu budynkach wykonano roboty naprawcze. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej ze względu na wykonaną przebudowę instalacji c.o. i instalacji elektrycznej z oświetleniem typu LED w budynku szkolnym i sali gimnastycznej, a także wskutek wykonanej termomodernizacji stropu strychowego w starej części szkoły.

 

  1. wartość projektu:                    1 357 958,82 zł

 

  1. wkład Funduszy Europejskich: 678 665,29 zł

 

Data publikacji: 30-08-2017 08:00
Polecane
po