BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

System gospodarowania odpadami

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych od lipca zeszłego roku obowiązuje metoda od ilości zużytej wody na cele socjalno-bytowe przez daną nieruchomość. Woda bezpowrotnie zużyta na inne cele (np. do podlewania ogródków), po jej dodatkowym opomiarowaniu, nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu tej opłaty.

2. Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku będzie zużycie wody w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  2016 roku, które zostanie uśrednione do wielkości miesięcznej. Tak obliczona wielkość pomnożona przez stawkę opłaty za 1 m3 wody ustali ostateczną wartość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami od danej nieruchomości. Dla nieruchomości nieopomiarowanych, nie posiadających przyłącza do sieci wodociągowej, w obrębie których w ramach jednego opomiarowanego przyłącza prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, opłata będzie ustalona jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz ryczałtu wynoszącego 3m3 zużytej wody miesięcznie na osobę.

 

3. W przypadku nieruchomości wielolokalowych obowiązek złożenia deklaracji wspólnej za wszystkich mieszkańców takiej nieruchomości oraz wniesienia należnej opłaty spoczywa na spółdzielni lub wspólnocie.

4. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XXXIII/214/17 z dnia 9.06.2017 roku stawka opłaty za 1m3 zużytej wody wynosi 3,20 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 6,40 zł w przypadku braku segregacji odpadów.

II. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

1. Przypominamy, że od  lipca 2016 roku  wszystkie nieruchomości niezamieszkałe (handel, usługi, oświata, opieka zdrowotna itp.) zostały objęte  miejskim systemem gospodarki odpadami. Właściciele tych nieruchomości mieli obowiązek złożenia stosownych deklaracje w których wskazana została ilość odpadów przeznaczonych do wywiezienia w ciągu miesiąca a na tej podstawie określona jest  wielkość i liczba pojemników z odpadami komunalnymi przeznaczonymi do odbioru i wysokość miesięcznej opłaty. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach nowych nieruchomości oraz tam, gdzie zachodzi konieczność zmiany ilości odpadów przeznaczonych do wywiezienia.

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata została określona w Uchwale Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIX/109/16 z dnia 9.05.2017 roku i wynosi nadal 0,1 zł za każdy litr pojemności pojemnika dla prowadzących selektywną zbiórkę odpadów i 0,2 zł w przypadku braku segregacji.

 

Np. pojemnik 120 litrowy – to opłata 12,00 zł miesięcznie dla odpadów segregowanych i 24,00 zł przy braku segregacji.

 

 

Szczegółowe zasady dobierania pojemników określa Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku nr XXXII/206/17 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.

 

 

3. Roczny monitoring odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (dzięki chipom na pojemnikach oraz śmieciarkom wyposażonym w czytniki i system ważenia)  pozwolił skorygować przyjęte w ubiegłym roku normy.

 

Dlatego od 1 lipca lokale handlowe z artykułami przemysłowymi (o pow. użytkowej do 50m2) mogą przyjąć wskaźnik 120 litrów odpadów miesięcznie (było 240l), salony meblowe, sklepy wielkopowierzchniowe o pow. powyżej 1000 m2 mają określony wskaźnik  1 litra na m2 powierzchni użytkowej lokalu (było 2,5l), przychodnie lekarskie i stomatologiczne, gabinety lekarskie, stomatologiczne, rehabilitacyjne 1l na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu (nie mniej niż 120 litrów – było 1,5l nie mniej niż 240 litrów), biura nie mniej niż 120 litrów (było nie mniej niż 240 litrów), szpitale i domy opieki – 2 litry za m2 powierzchni użytkowej (było 1,5)

 

4. Obowiązkiem wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami od 2017 roku zostały objęte domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w tym ogródki działkowe.  Za odbiór odpadów z tych nieruchomości ustalona została ryczałtowa stawka tej opłaty, która w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla np. ogródka działkowego wynosi 21 zł  a w przypadku braku segregacji 42 zł rocznie.

 

 

harmonogram lezajsk domki 17-01.jpeg
 

 


III. ZASADY
1. Wnoszona opłata zapewnia następującą częstotliwość odbioru:
a/ odpady segregowane (makulatura, plastik, metal, szkło) - 1 raz w miesiącu – terminy odbioru w 2017 roku to :31 VII, 30 VIII, 25 IX, 30 X, 27 XI, 28 XII

b/ odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - dwa razy w roku,
c/ odpady zmieszane - w okresie od kwietnia do końca października - 1 raz w tygodniu;
w okresie od listopada do końca marca - 1 raz na dwa tygodnie,
d/ odpady zielone - odbierane będą jednorazowo w ilości do pięciu 120 litrowych worków:
· w okresie od kwietnia do końca października 1 raz na dwa tygodnie,
· w okresie od listopada do końca marca 1 raz w miesiącu.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość odpadów.

3. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą odpady zgromadzone w pojemniku, którego wielkość dostosowana jest według indywidualnych potrzeb ale określonych zgodnie z  wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania w terminach: za styczeń i luty do 20 lutego, za marzec i kwiecień do 20 kwietnia, za maj i czerwiec do 20 czerwca, za lipiec i sierpień w terminie do 20 sierpnia, za wrzesień i październik do 20 października,  za listopad i grudzień do 20 grudnia. Ryczałtowa stawka opłaty dotycząca ogródków działkowych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i domków letniskowych płatna jest w dwóch równych ratach w terminach do 20 czerwca oraz 20 października.

5. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, w kasie BGŻ PARIBAS ul. Mickiewicza 40 (bez opłat) lub przelewem na rachunek bankowy.

6. Z pobranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj. koszty odbioru i transportu odpadów, koszty ich zagospodarowania, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne związane z obsługa systemu.

Data publikacji: 23-03-2017 15:12
Polecane
po