BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Budżet Obywatelski

2018 2017 2016 2015

 


lbo.png

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Burmistrz Leżajska zatwierdził listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców.

PDFlista projektów do głosowania.pdf

PDFKarta_do_glosowania_uzupelniona.pdf

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf

lbo.png

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał wstępnej weryfikacji projektów złożonych do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

PDFlista-zweryfikowanych-projektowO.pdf

lbo.png

LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI w 2019 r.

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski (BO) to część wydatków budżetu miasta, o których decydują sami mieszkańcy. W ramach określonej procedury mogą zgłaszać projekty zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym roku budżetowym. Wygrywa projekt lub projekty uzyskujące największą liczbę głosów w wyborach z udziałem mieszkańców.

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru zadań?

Każdy mieszkaniec Leżajska ma możliwość:

 • zgłaszania zadań (projektów),
 • popierania wniosków innych mieszkańców,
 • udziału w głosowaniu podczas wyboru zadań do realizacji.

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Leżajski Budżet Obywatelski w 2019 roku?

W przyszłym roku na LBO przeznaczona zostanie kwota 300 000,00 zł i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Wybrane projekty będą następnie ujęte w budżecie miasta na 2019 rok. Należy pamiętać, że koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/3 kwoty przeznaczonej na zadania w LBO tj. 100.000,00 zł.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć  na inwestycje tj. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej. Ważne, aby pomysł na projekt zadania mieścił się w granicach kompetencji miasta.

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?

 1. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu LBO – można go otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Formularz dostępny jest również poniżej.
 2. W formularzu projektu zadania należy przedstawić:
  1. informacje o projekcie, w tym jego lokalizację (nazwa projektu powinna być jednoznaczna oraz precyzyjna. Z nazwy powinien wynikać przedmiot projektu i jego zasięg terytorialny),
  2. rodzaj i opis projektu wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na społeczność miasta Leżajsk,
  3. szacunkowy koszt, pamiętając, by szacunkowa wartość nie przekroczyła kwoty ustalonej w LBO.
 3. Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 2 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz jest dostępna poniżej.
 4. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 3 do 24 lipca 2018 roku:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt”. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz zasadami legalności, celowości i gospodarności. Analiza projektów uwzględniać będzie:

 1. możliwości realizacji zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego,
 2. rzeczywisty koszt,
 3. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
 4. znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
 5. braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
 6. możliwych korzyści wynikających dla Miasta,
 7. możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Gdzie, jak i kiedy będziemy głosować?

projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można TYLKO JEDEN RAZ, na 1 projekt zadania. Głosowanie odbędzie się w terminie od 8 do 31 sierpnia 2018 r. poprzez:

 1. wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub;
 2. przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Karta do głosowania (załącznik nr 3 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna jest poniżej oraz będzie dostępna w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

PDF01.Uchwała LBO 2019 wraz z załącznikami.pdf

PDF02.Regulamin LBO 2019.pdf

DOCX03.Formularz Zgłaszania projektów LBO 2019.docx - plik w wersji edytowanej (WORD)

PDF03.Formularz zgłaszania projektów LBO 2019.pdf

PDF04.Lista poparcia projektu LBO 2019.pdf

PDF05.Karta do głosowania LBO 2019.pdf 

PDF06.Harmonogram LBO 2019.pdf

 

 

Data publikacji: 23-12-2016 11:58
Polecane
po