BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Odnawialne Źródła Energii

OZE_WWW_baner.jpeg

KOMUNIKAT O STANIE REALIZACJI PROJEKTU OZE

4 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”. Łącznie wpłynęło ich 7, w tym na:

 • część 1: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych” - 1 oferta
 • część 2: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych” - 3 oferty
 • część 3: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę” - brak ofert
 • część 4: „Dostawa i montaż pomp ciepła” - 3 oferty

Z powodu znacznego przekroczenia w złożonych ofertach budżetu przeznaczonego na poszczególne zadania, dokonano unieważnienia przetargu na część 2 i 4, bowiem ich zaakceptowanie skutkowałoby koniecznością zwiększenia udziału własnego mieszkańców. Natomiast w przypadku części 3 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Co dalej? Do końca lipca zostanie ogłoszony powtórny przetarg na części 2, 3 i 4 – jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić w październiku br. Nie ulega zmianie termin montażu poszczególnych instalacji – do połowy sierpnia 2019 r.

Oferta dotycząca kolektorów słonecznych poddawana jest obecnie analizie wynikającej z procedury prawa zamówień publicznych. Jeśli wynik okaże się pozytywny – zawarta zostanie umowa z wykonawcą. Kolejnym etapem będzie spotkanie z mieszkańcami/beneficjentami tej części projektu (kolektory słoneczne), podczas którego poinformowani zostaną o zasadach, kosztach, prawach i obowiązkach związanych z montażem instalacji. Wtedy też przedstawiony zostanie wzór umowy uczestnictwa w projekcie.

 

Leżajsk, 19.07.2017

OZE_WWW_baner.jpeg

RUSZA REALIZACJA PROJEKTU OZE

7 maja został ogłoszony przetarg na realizację projektu pod nazwą Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i miasto Leżajsk. Kosztorysowa wartość projektu w odniesieniu do Leżajska to 4 275 456,74 zł. Czas realizacji - 30 września 2019 r. Zakładane efekty:

 • 132 zestawy fotowoltaiczne (od 4 do 26 paneli) o mocy jednostkowej 270 Wp,
 • 155 instalacji solarnych (od 2 do 4 paneli) o jednostkowej mocy zainstalowanej 1630 W,
 • 19 kotłów na biomasę z normą obowiązującą dla kotłów klasy 5,
 • 14 pomp ciepła typu powietrze – woda

Nieco historii

Jesienią 2016 r. – zanim doszło do podpisania umowy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, co miało miejsce 28 grudnia 2017 roku – odbyły się konsultacje z mieszkańcami Leżajska. Nikt bowiem nie znał skali potencjalnych potrzeb. 29 listopada 2016 r., po zakończeniu naboru i podliczeniu wyników, okazało się, iż zainteresowanie wyraziło 294 właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Leżajska, a wartość całego projektu nie przekroczy 5 mln zł. To za mało na samodzielny start miasta w konkursie ogłoszonym przez urząd marszałkowski – wiadomo bowiem było, iż na realizacje będą mogły liczyć inwestycje o wartości dofinansowania przekraczającej 10 mln zł. Ogłoszono dodatkowy nabór głównie pod kątem utworzenia tzw. listy rezerwowej, na wypadek ewentualnych  rezygnacji.

Wspólnie z gminą Grodzisko Dolne

Jedyną szansą na realizację OZE w Leżajsku było znalezienie partnera i połączenie dwóch wniosków w jeden, na co zezwalał regulamin konkursowy. W takich okolicznościach Leżajsk i Grodzisko Dolne złożyły wspólny projekt, w którym zapisano, że 320 instalacji zostanie zrealizowanych w mieście i 680 – w gminie. Wartość projektu oszacowano na 12,8 mln zł, w tym 10 mln zł jako dofinansowanie środkami UE.

Do konkursu zgłosiło się 69 wnioskodawców, część gmin w partnerstwie, z projektami o łącznej wartości 567 mln zł. Tymczasem pula środków przewidziana na ten cel w ramach osi czysta energia (projekty parasolowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO) wynosiła 120 mln zł.

Sukces

A jednak się udało – wspólny wniosek Leżajska i Grodziska Dolnego został wysoko oceniony i znalazł się na 21 miejscu listy rankingowej, kwalifikując się do objęcia go dofinansowaniem. Udało się także wynegocjować (z instytucją zarządzającą RPO) korzystniejszy termin zakończenia inwestycji i ustalić go na 30 września 2019 r. Ma to niebagatelne znaczenie dla inwestora – przy kilkudziesięciu tego typu inwestycjach realizowanych w jednakowym czasie kurczy się rynek: zmniejsza się liczba potencjalnych wykonawców, rosną natomiast ceny.

Co dalej

Zakładając, że skomplikowana procedura przetargowa (projekt ze względu na wartość podlega obowiązkowemu przekazaniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej) nie napotka na nieprzewidziane przeszkody i przetarg zostanie rozstrzygnięty, to w sierpniu br. powinno dojść do zawarcia umów z beneficjentami projektu – właścicielami budynków mieszkalnych. Montaż instalacji będzie prowadzony sukcesywnie: 20 proc. - w 2018 r., 80 proc. – w 2019 r. i rozłoży się w tych proporcjach na odbiorców z Leżajska i Grodziska Dolnego.

Urszula Wójciak

OZE-page-001 (1).jpeg

 

OZE_WWW_baner.jpeg

Szanowni Państwo,

informujemy, że projekt pod nazwą „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu na terenie Miasta Leżajsk przewidywana jest w 2018 roku. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz telefonicznie.

Leżajsk, 15.12.2017

OZE_WWW_baner.jpeg

 

30 sierpnia opublikowano listę rankingową: podstawową (z zakwalifikowanymi 14 projektami) i rezerwową (z 52 projektami) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i miasta Leżajsk” znalazł się na 6 miejscu listy rezerwowej. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku 5 pierwszych projektów z listy rezerwowej otrzyma dofinansowanie, a dla kolejnego uwolnią się pieniądze z oszczędności poprzetargowych. W tej sprawie zarząd województwa zwrócił się do ministerstwa finansów o zwiększenie limitu kontraktacji w działaniu 3.1 Rozwój OZE o 50 mln zł.

Przypomnijmy, w projekcie weźmie udział 1000 właścicieli nieruchomości (680 z terenu gminy Grodzisko Dolne i 320 z miasta Leżajsk), którzy zadeklarowali zakup i montaż jednaj z czterech instalacji: kolektora słonecznego  do podgrzewania  ciepłej wody użytkowej lub instalację fotowoltaiczną lub kotła c.o. na biomasę lub pompę ciepła. Kosztorysowa wartość projektu wynosi   12.799.859,68 zł w tym dofinansowanie z UE 9.998.835,51 zł (78 proc.).

 

Leżajsk, dnia 21.08.2017 r.

OZE_WWW_baner.jpeg

18 sierpnia br. ogłoszono wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów parasolowych (nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16) – w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO).

Leżajski projekt pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”  otrzymał 80,63 pkt i znalazł się na 19-20 pozycji wśród 69 pozytywnie ocenionych projektów o łącznej wartości dofinansowania opiewającej na 565,4 mln zł. Tymczasem na to działanie w RPO przewidziano kwotę 120 mln zł.

Ostateczna lista rankingowa projektów, które zostaną objęte dofinansowaniem spodziewana jest na przełomie sierpnia i września br.

 

OZE_WWW_baner.jpeg

Leżajsk, dnia 11.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Leżajska w marcu 2017 r. Gmina Miasto Leżajsk złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt partnerski pt. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” w ramach unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie to przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, jak również wymianę tradycyjnych kotłów węglowych. 

 

Zważywszy na dużą konkurencję oraz na kryteria konkursowe premiujące projekty „duże”, miasto Leżajsk wraz z gminą Grodzisko Dolne podjęły wolę współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu o wartości 12,8 mln zł z rozkładem zamontowanych instalacji odpowiednio 320 dla Leżajska oraz 680 dla Grodziska Dolnego. 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektu mieszkańcy Miasta Leżajsk którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie otrzymają dofinansowanie montażu wybranej instalacji OZE w wysokości 85 %. 

 

Aktualnie wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

 

OZE_WWW_baner.jpeg

Leżajsk, dnia 15 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

Miasto Leżajsk zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. W tym celu została wybrana zewnętrzna firma posiadającą specjalistyczną wiedzę branżową oraz doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami, która w imieniu miasta poprowadzi projekt.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Leżajska.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie będą mogli złożyć Deklarację udziału w Projekcie, Oświadczenie – kryteria rekrutacji, oraz Ankietę mającą na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację, Oświadczenie wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie od 26.09.2016 r.  do 29.11.2016 r. (osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w projekcie.


Ireneusz Stefański

Burmistrz Leżajska

PDFPrezentacja ze spotkania..pdf

 1. PDFRegulamin..pdf
 2. PDFAnkieta..pdf
 3. PDFDeklaracja udziału..pdf
 4. PDFOświadczenie-kryteria..pdf
 5. PDFProjekt umowy..pdf
   


 

 

 

Data publikacji: 23-12-2016 10:56
Polecane
po